Index Name

Li, Liang

Similar Names

Li, L.;   Li, Lian;   Li, Ling;   Liu, Liang

Co-authors

Cao, Qin;   Che, Bo;   Cheng, Stephen Z.D.;   Crivello, James V.;   Dai, Rong-Ji;   Deng, Yulin;   Fu, Ruo-Nong;   Gan, Wenjun;   Gao, Zongyong;   Ge, Jason J.;   Gu, Junling;   Guo, Hongyu;   Li, Shanjun;   Liu, Jian;   Lu, Yun;   Ouyang, Qi;   She, Zhen-Su;   Shi, Xueyan;   Wang, Hongli;   Xue, Chenchen;   Xue, Gi;   Yu, Yingfeng;   Zhan, Guozhu;   Zhou, Dongshan

Publication Titles

2002: Molecular Orientation and Relaxation on a Surface of a Thin Film of Polymeric Liquid Crystalline
2003: Separation of dimethylnaphthalenes on .beta.-cyclodextrins
2004: Chemical waves with line defects in the Belousov-Zhabotinsky reaction
2004: Hierarchical structure description of spatiotemporal chaos
2004: Metastable Isotactic Poly(methyl methacrylate) Prepared by Freeze-Extracting Solutions in Poly(ethylene glycol)
2007: Formation of fibril structures in polymerizable, rod-coil-oligomer-modified epoxy networks

Sources

Chem. - Eur. J., 13, 2920
Fenxi Huaxue, 31, 1322
Langmuir, 18, 4559
Macromolecules, 37, 4744
Phys. Rev. E, 69, 056203
Phys. Rev. E, 70, 036215


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang