Index Name

Lindau, Y.

Similar Names

Lindau, J.;   Lindau, Yu.

Co-authors

Janovski, F.;   Otto, K.;   Pelzl, G.;   Reshetnyak, V.;   Shanski, L.;   Tereshchenko, A.;   Yaroshchuk, O.

Publication Titles

1998: Mechanism of orientation of polymer fragments in a system azo-polymer-microporous glass


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang