Index Name

Lam, Jacky W.Y.

Similar Names

Lam, J.W.Y.;   Lam, Jacky Wing Yip

Co-authors

Bai, Chun-Li;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Hong-Zheng;   Cheng, Stephen Z.D.;   Cheuk, Kevin K.L.;   Dong, Yongqiang;   Dong, Yu-Ping;   Feng, Xin-De;   Ge, Weikun;   Huang, Yuan-Ming;   Häußler, Matthias;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Kong, Xiang-Xing;   Kwok, Hoi S.;   Kwok, Hoi-Sing;   Lai, Lo M.;   Lai, Lo Ming;   Law, Charles C.W.;   Li, Bing Shi;   Li, Zhen;   Liu, Jianzhao;   Liu, Zhong-Fan;   Luo, Jingdong;   Mahtab, Faisal;   Mo, Zhi-Shen;   Peng, Hai-Lin;   Peng, Han;   Qin, An-Jun;   Shen, Jia-Cong;   Shen, Xiao Yuan;   Sun, Jing-Zhi;   Tang, Ben Z.;   Tang, Ben Zhang;   Tang, Ben-Zhong;   Tu, Ying-Feng;   Wan, Li-Jun;   Wang, Mang;   Wong, Henry N.C.;   Xie, Zhi-Liang;   Xing, Chang-Min;   Xu, Guo-Qiang;   Xu, Hai Peng;   Xu, Kaitian;   Xu, Rui-Song;   Yang, Deliang;   Ye, Chun;   Yu, Zhen-Qiang;   Yuan, Wang Zhang;   Zhao, Ke-Qing;   Zheng, Qiang

Publication Titles

2000: Structure-Property Relationships for Photoconduction in Substituted Polyacetylenes
2000: Synthesis and Properties of Liquid Crystalline Polyacetylenes with Different Spacer Lengths and Bridge Orientations
2001: Influence of electric field on the photoluminescence of a liquid crystalline monosubstituted polyacetylene
2002: Functional Polyacetylenes: Synthesis, Thermal Stability, Liquid Crystallinity, and Light Emission of Polypropiolates
2002: Liquid Crystalline and Light Emitting Polyacetylenes: Synthesis and Properties of Biphenyl-Containing Poly(1-alkynes) with Different Functional Bridges and Spacer Lengths
2003: Helical Disubstituted Polyacetylenes: Synthesis and Chiroptical Properties of Poly(phenylpropiolate)s
2003: Liquid-crystalline and light-emitting polyacetylenes
2003: Polyacetylene liquid crystals: new mesomorphic materials with high thermal stability and novel light-emitting properties
2003: Self-Assembling of an Amphiphilic Polyacetylene Carrying L-Leucine Pendants: A Homopolymer Case
2004: Mesomorphic and luminescent polyacetylenes
2004: Syntheses and Mesomorphic and Luminescent Properties of Disubstituted Polyacetylenes Bearing Biphenyl Pendants
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2005: Functional Disubstituted Polyacetylenes and Soluble Cross-Linked Polyenes: Effects of Pendant Groups or Side Chains on Liquid Crystallinity and Light Emission of Poly(1-phenyl-1-undecyne)s
2006: Functional Disubstituted Polyacetylenes: Synthesis, Liquid Crystallinity, Light Emission, and Fluorescent Photopatterning of Biphenyl-Containing Poly(1-phenyl-octyne)s with Different Functional Bridges
2007: Disubstituted Polyacetylenes Containing Photopolymerizable Vinyl Groups and Polar Ester Functionality: Polymer Synthesis, Aggregation-Enhanced Emission, and Fluorescent Pattern Formation
2008: Synthesis and liquid crystalline properties of poly(1-alkyne)s carrying triphenylene discogens
2009: Functional Polyacetylenes Carrying Mesogenic and Polynuclear Aromatic Pendants: Polymer Synthesis, Hybridization with Carbon Nanotubes, Liquid Crystallinity, Light Emission, and Electrical Conductivity

Sources

Appl. Phys. Lett., 78, 1652
Chem. Mater., 12, 213
J. Am. Chem. Soc., 127, 7668
J. Phys. Chem. B, 110, 21613
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 41, 2607
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 2960
Macromolecules, 33, 5027
Macromolecules, 35, 1229
Macromolecules, 35, 8288
Macromolecules, 36, 5447
Macromolecules, 36, 7927
Macromolecules, 37, 6408
Macromolecules, 38, 3290
Macromolecules, 40, 3159
Macromolecules, 42, 2523
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5213, 15
Trans. Mater. Res. Soc. Jpn., 29, 991


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang