Index Name

Kyrychenko, V.

Co-authors

Dolgov, L.;   Lee, C.-D.;   Paskal, L.;   Smolyakov, G.;   Syromyatnikov, V.;   Vretik, L.;   Yaroshchuk, O.;   Zagniy, V.

Publication Titles

2007: Polymethacryloylaminoarylmethacrylates: New Concept of Photoalignment Materials for Liquid Crystals
2008: Photochemistry of Bis-Methacrylic Polymers and Alignment of Liquid Crystals


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang