Index Name

Kurihara, Takashi

Alternative Writings

Kurihara, T.

Co-authors

Adachi, Takako;   Enbutsu, Koji;   Endo, Kazuyuki;   Fujiura, Kazuo;   Fushimi, Hiroshi;   Hirata, Toshikazu;   Imai, Masato;   Imai, Tadayuki;   Kozaki, Shuichi;   Kume, Yasuhiro;   Manabe, Katsue;   Matsuura, Tohru;   Sasaura, Masahiro;   Shimokozono, Makoto;   Shimoshikiryo, Fumikazu;   Tate, Akiyuki;   Terashita, Shinichi;   Toyoda, Seiji;   Yamada, Nobuaki

Publication Titles

1998: Liquid - crystal display device and method for producing it
2000: Liquid-crystal display device with reduced viewing angle dependency
2004: Low-Driving-Voltage Electro-Optic Modulator With Novel KTa{\sub 1-{\i x}}Nb{\i {\sub x}}O{\sub 3} Crystal Waveguides


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang