Index Name

Kulishov, V.I.

Similar Names

Kulishov, Viktor I.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Batrachenko, L.A.;   Borzenko, V.N.;   Cherkashina, R.M.;   Derkach, L.G.;   Gerr, R.G.;   Handrimajlova, T.V.;   Khandrimaihova, T.V.;   Klimusheva, G.V.;   Kramarenko, N.L.;   Kravers, M.A.;   Kravets, V.V.;   Krivoshey, A.I.;   Kutulga, L.A.;   Kutulya, L.A.;   Kutulya, L.H.;   Kuznetsov, V.P.;   Lavrentovich, O.D.;   Lisetskii, L.N.;   Moiseenko, A.A.;   Narkevich, Yu.S.;   Nastishin, Yu.A.;   Novikova, I.E.;   Panikarskaya, V.D.;   Patsenker, L.D.;   Payusova, I.K.;   Pivnenko, M.N.;   Pivnenko, N.S.;   Polishchuk, A.P.;   Semenkova, G.P.;   Seminozhenko, V.P.;   Shiyanovskii, S.V.;   Shkol'nikova, N.I.;   Shkolnikova, N.I.;   Struchkov, Yu.T.;   Surov, Yu.N.;   Timofeeva, T.V.;   Tishchenko, V.G.;   Tolmachev, A.V.;   Tolochko, A.S.;   Vaschenko, V.V.;   Vashchenko, V.V.;   Yarmolenko, S.N.

Publication Titles

1980: Cholest-5-en-3-ol dihydrocinnamate, C36H54O2
1981: Cholest-5-en-3-ol m-bromobenzoate, C34H49BrO2
1981: Cholest-5-en-3-ol m-bromobenzoate, C34H49BrO2 (monoclinic modification)
1981: Cholest-5-en-3-ol p-bromobenzoate, C34H49BrO2
1981: Cholest-5-en-3-ol-o-bromobenzoate, C34H49BrO2
1982: Cholest-5-en-3-ol-p-chlorocinnamate, C36H51ClO2
1982: Cholesteryl benzoate, C34H50O2
1984: Comparative analysis of the crystal and molecular structures of mesogenic cholesterol derivatives
1984: Energy-related analysis of packing in mesogenic derivatives of cholesterol
1985: Solid state polymorphism of mesogenic cholesteryl benzoate
1985: Structural aspect of the conversion of mesogens into mesophases. Structure and energy of intermolecular interaction in cholesterol p-butoxy- and p-amoxybenzoate crystals
1985: Structure of crystalline precursors to mesophases. X-ray diffraction study and calculation of the energy of cholesteryl p-octyloxybenzoate
1986: Crystal structures of mesophase precursors. X-ray structural study and lattice energy calculation of cholesterol para-hexyloxybenzoate
1990: Helical Smectic A
1990: Structural aspect of mesogen-mesophase transformations: x-ray study and energy calculation of cholesteryl p-hexadecyloxybenzoate crystal
1992: Molecular and crystal structure of diastereomeric (-)-2-O-(p-chlorobenzoyl)oxymethylene-p-methane-3-ones as effective chiral components of induced cholesteric systems. II. Trans-diastereomers
1992: Observation of helicoidal smectic A (SmA) in polymorphic liquid -crystal systems with increased spiral structures
1992: X-ray structural study of crystals and the mesophases of two derivatives of hydroxycyanobiphenyls
1993: Formation of induced helicoidal smectic in nematic mixtures with optically active admixtures
1994: Features of the polymorphism of liquid crystal derivatives of phenyl benzoate and new observations of a helicoidal smectic A phase
1994: Helical smectic A (SA*) in polymorphic liquid crystalline systems with induced spiral structure
1995: Chiral .beta.-hydroxycarbonyl compounds based on (-)-menthone: structure and behavior in liquid crystalline systems
1996: 16th Int. Liq. Cryst. Conf., Kent
1996: Induction of the SmA- and TGB-phases in the system of achiral phenyl benzoate derivatives by a nonmesogenic chiral dopant
1997: Ester Derivatives of N-Benzylidene-S,1-Phenyl- and N-Benzylidene-S, 1-Benzylethylamine AS Chiral Dopants in Ester LC Systems
1997: TGB Phase States in Ester Polymorphic LC Systems
1997: Twist grain boundary states in non-chiral smectogen-chiral dopant
1998: Twist grain boundary phase states in ester polymorphic liquid crystalline systems
1999: Investigation of the structure and nonlinear optical properties of chiral and ionic liquid crystal systems
2003: New chiral mesogens 3(R)-methylcyclohexanone derivatives

Sources

16th Int. Liq. Cryst. Conf., Kent, 1996, D2P.11
Cryst. Struct. Commun., 10, 1183
Cryst. Struct. Commun., 10, 1289
Cryst. Struct. Commun., 10, 41
Cryst. Struct. Commun., 10, 895
Cryst. Struct. Commun., 11, 1737
Cryst. Struct. Commun., 11, 2069
Cryst. Struct. Commun., 9, 263
Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, A
Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, B
Europhys. Lett., 13, 313
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 1247
Khim. Fiz., 4, 1619
Khim. Fiz., 4, 329
Kristallografiya, 29, 86
Kristallografiya, 29, 931
Kristallografiya, 31, 671
Kristallografiya, 37, 104
Kristallografiya, 37, 1266
Kristallografiya, 37, 712
Kristallografiya, 38 (4) 230
Kristallografiya, 41, 1082
Liq. Cryst., 17, 351
Liq. Cryst., 22, 535
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 128, 367
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3319, 181
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5257, 13
Ukr. Fiz. Zh., 44, 80
Zh. Fiz. Khim., 68, 1008
Zh. Strukt. Khim., 31 (5) 67


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang