Index Name

Krasnoholovets, V.

Co-authors

Babkov, Lev M.;   Gabrusenoks, E.;   Khakimov, I.;   Khakimov, I.N.;   Puchkovskaya, G.;   Puchkovskaya, G.A.

Publication Titles

2000: Mechanism of Q(C.tplbond.N) band broadening in condensed state of alkoxycyano-biphenyls
2000: Raman spectra and molecular dynamics of alkoxycyanobiphenyles


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang