Index Name

Kovshev, E.I.

Similar Names

Kovshev, Evgenij Ivanovic

Co-authors

Adomenas, P.Yu.;   Agafonova, I.F.;   Baraboshkin, V.L.;   Barnik, M.I.;   Batyuk, V.A.;   Belyaev, S.V.;   Belyaev, V.V.;   Beresnev, G.A.;   Bespalov, B.P.;   Betnev, A.F.;   Blinov, Lev M.;   Bobylev, Yu.P.;   Bolotin, B.M.;   Chernova, N.I.;   Daugvila, J.J.;   Daukshas, V.K.;   Demus, Dietrich;   Denis, G.I.;   Djumaev, K.M.;   Dyumaev, K.M.;   Etingen, N.B.;   Fialkov, Yu.A.;   Fialkov, Yu.N.;   Filatova, N.V.;   Geivandova, T.A.;   Geyvandov, R.C.;   Geyvandov, R.Kh.;   Grebenkin, M.F.;   Gribov, B.G.;   Grigos, V.I.;   Gudzenko, V.L.;   Ivaschenko, A.V.;   Ivashchenko, A.V.;   Kalinina, T.A.;   Karamyshev, L.A.;   Karamysheva, L.A.;   Karpushkina, G.I.;   Kleinman, I.A.;   Korotkova, N.I.;   Lazareva, V.T.;   Ljukmanov, N.F.;   Loseva, M.V.;   Lyukmanov, N.F.;   Mikhailova, T.A.;   Mitroshkin, A.I.;   Moklyachuk, L.I.;   Moloshko, V.A.;   Mädicke, A.;   Obukhova, T.A.;   Pavluchenko, A.I.;   Pavlyuchenko, A.I.;   Petrov, V.F.;   Poitman, K.V.;   Prudnikova, E.K.;   Purvanetskas, G.V.;   Rabinovich, A.Z.;   Roitman, K.V.;   Safina, R.U.;   Sergeev, G.B.;   Shelazhenko, S.V.;   Shoshin, V.M.;   Shtykov, N.M.;   Smirnova, N.I.;   Sprutkaitis, R.A.;   Titov, V.V.;   Torgova, S.I.;   Tsvetkov, V.A.;   Tubelite, A.A.;   Yagupol'skii, L.M.;   Yagupolski, L.M.;   Zerjukina, L.S.;   Zverkova, T.I.

Publication Titles

1975: Liquid crystal compounds. II. Reaction of p-alkylbenzaldehydes with p-aminobenzonitrile
1975: Preparation and properties of liquid crystal compounds from the class of 4-substituted benzonitriles
1975: Synthesis and properties of nematic liquid crystals exhibiting a positive dielectric anisotropy
1976: Liquid crystalline compounds. III. On aplicability of Schroeder-Van Laar equatons to liquid crystals mixtures
1976: Liquid-crystal compounds. V. Synthesis of p-alkylbenzaldehydes and p-alkylcinnamic acids
1976: Liquid-crystal compounds. VI. Synthesis and mesomorphism of esters of 4,4'-dihydroxybiphenyl and its analogs
1976: Liquid-crystal compounds. VII. Synthesis of p-alkyl-p'-cyanobiphenyls
1976: Liquid-crystal compounds. VIII. Methyl-substituted p-alkyl- and p-alkoxycinnamic acids and their cyanophenyl esters
1976: Mesomorphism and dielectric properties of phenyl 4-alkylbiphenyl-4'-carboxylates and phenyl 4-(4-alkylphenyl)cyclohexanecarboxylates
1976: Mesomorphism of 2,6-disubstituted naphthalenes
1976: Nematic liquid crystals containing pyridine and benzazole rings
1976: Thermal isomerization of cis-stilbene to trans-stilbene in an anisotropic solvent
1977: Synthesis and mesomorphism of p,p'-dihydroxybiphenyl esters
1977: Thermotropic liquid crystals and their application
1978: 7th Int. Liq. Cryst. Conf., Bordeaux
1978: Synthesis and mesomorphism of aryl p-fluoroalkyl(alkoxy)benzoates
1979: Liquid crystalline compounds in pyridine series
1979: Liquid-crystalline esters of trans-4-alkylcyclohexanecarboxylic acids
1979: Nucleophilic substitution in the aromatic ring in a liquid crystal matrix
1979: Synthesis and dielectric properties of liquid crystals containing two cyano groups
1979: p-Substituted phenyl esters of 5-alkoxypicolinic and 6-alkoxynicotinic acids as nematic liquid crystals
1980: Liquid-crystal compounds from a class of 3,6-disubstituted 2-pyrones
1981: Liquid crystalline compounds containing hydrogenated six-membered heterocyclic rings
1981: Liquid crystalline materials for electrooptical devices
1981: Liquid-crystal materials
1981: Nematic material with low optical anisotropy value
1981: New heterocyclic liquid crystalline compounds
1981: New mesogenic compounds with a large dielectric anisotropy
1981: Synthesis and mesomorphism of p-fluoroalkyl(alkoxy)benzoic esters
1981: Synthesis of mesomorphic 2-alkyl-5-p-cyanophenylpyridines
1982: Flüssige Kristalle in Tabellen II, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig
1982: Phenol derivative liquid crystals with negative dielectric anisotropy
1983: Liquid-crystal material containing p-cyanophenyl p-n-alkylbenzoates with a positive dielectric anisotropy
1983: Liquid-crystalline esters of alicyclic and heterocyclic acids
1983: The polymorphism of 2-n-nonyl-5-[4-n-butyloxyphenyl]-pyridine
1984: Liquid crystalline pyridine derivatives
1984: Mesomorphic material with low optical anisotropy
1984: Mesomorphism in series of cyclohexylketones and cyclohexylcarbinols
1985: Liquid crystal material for electrooptical devices
1985: Liquid crystalline material for electrooptical devices
1985: Liquid-crystal material for electrooptical devices
1985: Synthesis and properties of 5-alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines
1985: Synthesis of 2-(4-cyanophenyl)-5-(4-n-alkyl- and -alkoxyphenyl) pyridines
1985: Synthesis of 2-(4-n-alkylphenyl)-5-n-alkylpyridines
1986: Hydrogenation of p-(trans-4-alkylcyclohexyl)benzoic acids under alkaline conditions. Communication IV
1986: Synthesis and liquid-crystal properties of 2-(4-alkyl- or 4-alkoxyphenyl)-5-cyanopyridines
1986: Synthesis of 5-alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines
1988: 5-Alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines as liquid crystals
1988: 6-(4'-Alkyl- or 4'-alkoxyphenyl)-3-cyanopyridines having liquid-crystal properties

Sources

10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, I16
10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, I30
7th Int. Liq. Cryst. Conf., Bordeaux, 1978
7th Int. Liq. Cryst. Conf., Bordeaux, 1978, AO5
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 991
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 997
Cryst. Res. Technol., 18, K45
FR 2.484.435 (1981/12/18)
FR 2.503.703 (1982/10/15)
Flüssige Kristalle in Tabellen II, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1982
J. Phys. (Paris), Suppl., 36, C1, 387
J. Phys. (Paris), Suppl., 40, C3, 1
J. Phys. (Paris), Suppl., 40, C3, 37
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1975, 1364
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1981, 85
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1985, 1389
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1985, 1392
Khim. Prom-st. (Moscow), (10) 620
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 245
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 33, 195
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 37, 29
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 37, 35
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 47, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 67, 235
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 67, 241
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 70, 267
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 99, 169
SU 1.063.100 (1985/06/30)
SU 1.063.101 (1985/06/30)
SU 1.069.413 (1985/04/23)
SU 573.030 (1983/01/30)
SU 666.797 (1988/04/23)
SU 675.800 (1988/04/23)
SU 681.056 (1979/08/25)
US 4.490.277 (1984/12/25)
Usp. Khim., 46, 753
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 20, 55
Zh. Obshch. Khim., 45, 244
Zh. Org. Khim., 12, 1054
Zh. Org. Khim., 12, 1508
Zh. Org. Khim., 12, 1511
Zh. Org. Khim., 12, 1593
Zh. Org. Khim., 12, 2628
Zh. Org. Khim., 12, 375
Zh. Org. Khim., 15, 1013
Zh. Org. Khim., 16, 645
Zh. Org. Khim., 22, 1061
Zh. Org. Khim., 22, 1065
Zh. Prikl. Khim., 59, 1565
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1977, 119


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang