Index Name

Knyazev, Andrey A.

Similar Names

Knyazev, A.A.

Co-authors

Dzhabarov, Vagif I.;   Galyametdinov, Yury G.;   Haase, Wolfgang;   Molostova, Elena Yu.;   Schustov, Vladimir A.;   Strelkov, Mikhail V.

Publication Titles

2010: Tris(-diketonates) lanthanum nematic adducts


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang