Index Name

Klopov, V.I.

Co-authors

Aleksandriiski, V.V.;   Askarov, R.A.;   Azarova, G.I.;   Bagazhkov, I.V.;   Bardukov, L.N.;   Blokhina, S.V.;   Burmistrov, V.A.;   Golovanov, R.Yu.;   Grachev, K.I.;   Indeikin, E.A.;   Kareev, V.Yu.;   Klyunin, B.V.;   Kobyshev, O.V.;   Kolchin, N.A.;   Korchagin, A.N.;   Krestov, A.G.;   Kuz'mina, S.A.;   Kuznetsova, N.B.;   Lobanova, S.A.;   Maidachenko, G.G.;   Mineev, L.I.;   Novikov, I.V.;   Nozdrina, I.A.;   Ovechkin, I.A.;   Pirogov, A.I.;   Safiullin, I.I.;   Samarskii, A.P.;   Smirnov, V.A.;   Strakhova, T.B.;   Syrbu, A.A.;   Syrbu, S.A.;   Trostina, V.A.;   Vetrova, Z.P.;   Vladimirova, O.A.;   Zaitseva, I.V.;   Zheleznov, K.N.

Publication Titles

1980: Thermodynamic study of the dissolution of n-propanol in p-ethoxybenzylidene-p'-n-butylaniline at crystal-mesophase transition temperatures
1980: Thermomicroscopic study of the 4-ethoxybenzylidene-4'-n-butylaniline-n-propanol mesomorphic binary system
1981: Mesomorphic properties of homologs of a series of p-acyloxy-p'-nitroazoxybenzenes
1981: Study of the dispersion stability of microencapsulated liquid crystals
1981: Synthesis and physicochemical studies of mesomorphic p-(n-nonanoyloxy)-p'-nitroazoxybenzene
1981: Tensimetric study of p-ethoxybenzylidene-p'-n-butylaniline
1982: Effect of the isomerism of butyl alcohol on the mesomorphic properties of the binary systems p-methoxybenzylidene-p'-(n-butyl)aniline-butyl alcohol and p-ethoxybenzylidene-p'-(n-butyl)aniline-butyl alcohol
1982: Mesomorphism in the cholesterol myristat-n-butanol system
1982: Mesomorphism of p-methoxybenzylidene-p'-n-butylaniline-normal aliphatic monohydric alcohol binary systems
1982: Microencapsulation of liquid-crystal materials
1983: Saturated vapor pressure in the cholesterol tridecylate-n-butanol system at 298-368 K
1983: Saturated vapor pressure in the cholesterol tridecylate-sec-butanol system at 298-368 K
1983: Study of binary n-butanol/cholesterol myristate systems by a nonisothermal kinetic method
1983: Study of the effect of liquid crystal microencapsulation conditions on the properties of microcapsule shells
1983: Thermodynamic properties of n-nonane in mesomorphic p-butanoyloxy-p'-nitroazoxybenzene
1983: Thermodynamics of binary mixtures of p-methoxybenzylidene-p'-n-butylaniline with monohydric aliphatic alcohols
1983: Thermodynamics of the dissolution of nonmesogens in cholesteryl ester of tridecylic acid
1984: Effect of nonmesomorphic compounds on the dielectric constant of N-(p-ethoxybenzylidene)-p-n-butylaniline
1984: Effect of the isomerism of a nonmesomorphic component on mesophase formation in xylene-nematic liquid crystal binary systems
1984: Mesomorphism of higher homologs of the p-n-acyloxy-p'-nitroazoxybenzene series
1984: Orientational ordering and thermodynamic properties of binary mixtures of p-methoxybenzylidene-p'-n-butylaniline with monohydric aliphatic alcohols
1985: 6th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Halle
1985: Orientation states of associated non-mesomorphic substances in solutions of nematic azomethines
1985: Synthesis and liquid crystal properties of some cinnamic acid derivatives
1985: Synthesis and mesomorphic properties of N-(p-alkoxybenzylidene)-p'-aminobenzaldoximes
1986: Solution thermodynamics of nonmesomorphic compounds in mixed nematic solvents
1987: Synthesis and mesomorphous properties of p-[(n-alkoxycinnamoyl)oxy]-p'-cyanoazobenzenes
1994: Viscosity and density of p-(alkoxybenzylidene)-p'-toluidines in nematic and isotropic liquid phases
1995: Density and viscosity of p-(hexyloxy)phenyl p'-(alkoxy)benzoates in nematic and isotropic liquid phases
1997: Equilibria in region of nematic-isotropic liquid phase transition of p-alkoxybenzylidene-p'-methylanilines
1998: Viscosity of alkoxybenzoic acids and statistical thermodynamic description of the nematic-isotropic liquid phase transition
1999: Bulk properties of alkyloxybenzoic acids in nematic and isotropic liquid phases
2000: Volume properties of alkoxycinnamic acids in nematic and isotropic liquid phases
2002: Viscosity of 3.beta.-n-alkoxycarbonyloxycholest-5-enes and thermodynamic-statistical description of cholesteric-isotropic liquid transition
2003: The thermodynamic characteristics of conformational changes in 3.beta.-n-alkanoyloxycholestenes-5 during the cholesteric-isotropic liquid phase transition
2005: The effect on dielectric properties of oxygen atom and aromatic fragment in structure of terminal substituents of cholesterol esters

Sources

6th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Halle, 1985, A40
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 23, 1050
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 23, 28
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 24, 1110
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 24, 292
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 24, 827
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 25, 1221
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 25, 1462
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 26, 1316
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 26, 186
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 26, 514
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 26, 575
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 26, 722
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 26, 968
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 27, 677
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 27, 685
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 27, 740
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 28 (10) 24
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 28 (5) 73
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 28 (9) 111
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 30 (2) 134
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 37 (7-9) 110
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 38 (3) 60
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 40 (1) 74
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 42 (2) 113
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1-2) 112
Russ. J. Gen. Chem., 70, 1755
Zh. Fiz. Khim., 56, 1259
Zh. Fiz. Khim., 57, 1546
Zh. Fiz. Khim., 58, 2503
Zh. Fiz. Khim., 60, 540
Zh. Fiz. Khim., 72, 677
Zh. Fiz. Khim., 76, 260
Zh. Fiz. Khim., 77, 206
Zh. Org. Khim., 17, 151
Zh. Strukt. Khim., 23 (2) 153


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang