Index Name

Kim, T.M.

Similar Names

Kim, Tae Man;   Kim, Tae-Min;   Kim, Tae-Ming

Co-authors

Jo, J.H.;   Kim, S.-H.;   Syromyatnikov, V.G.;   Vretik, L.O.;   Yaroshchuk, O.V.;   Zakrevskyy, Y.A.

Publication Titles

2001: Naphthalene Containing Polymers as New Photoaligning Materials for LCs


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang