Index Name

Kharchenko, N.P.

Co-authors

Glushchenko, A.V.;   Puchkovskaya, G.A.;   Reznikov, Yu.A.;   Yakubov, A.A.;   Yaroshchuk, O.V.

Publication Titles

1979: Effect of a liquid-crystal phase transition on the infrared absorption spectrum of methylene iodide
1996: Vibration spectra of liquid crystal-aerosil system


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang