Index Name

Kamaev, G.N.

Co-authors

Arkhipkin, V.G.;   Gerasimov, V.P.;   Gunyakov, V.A.;   Myslivets, S.A.;   Shabanov, A.V.;   Shabanov, V.F.;   Vetrov, S.Y.;   Vetrov, S.Ya.;   Zyryanov, V.Y.;   Zyryanov, V.Ya.

Publication Titles

2007: Control of transmission spectra of planar photonic crytal with LC defect
2007: Optical transmission of one-dimensional photonic crystal under oblique incidence of light
2007: Temperature dependencies of polarized transmission spectra of the multilayer photonic crystal with a nematic defect


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang