Index Name

Kalinina, T.A.

Co-authors

Adomenas, P.Yu.;   Baraboshkin, V.L.;   Barnik, M.I.;   Belyaev, S.V.;   Blinov, Lev M.;   Bobylev, Yu.P.;   Bolotin, B.M.;   Chernova, N.I.;   Daugvila, J.J.;   Denis, G.I.;   Etingen, N.B.;   Filatova, N.V.;   Gotra, Z.Yu.;   Grebenkin, M.F.;   Gridnev, Yu.A.;   Gudzenko, V.L.;   Ivashchenko, A.V.;   Karamysheva, L.A.;   Kleinman, I.A.;   Kovshev, E.I.;   Lazareva, V.T.;   Loseva, M.V.;   Mitroshkin, A.I.;   Molochko, V.A.;   Moloshko, V.A.;   Rabinovich, A.Z.;   Roitberg, M.B.;   Safina, R.U.;   Shishova, R.S.;   Shoshin, V.M.;   Shtykov, N.M.;   Sprutkaitis, R.A.;   Titov, V.V.;   Tsvetkov, V.A.;   Tubelite, A.A.;   Vistins, L.;   Yakovenko, S.S.;   Zerjukina, L.S.

Publication Titles

1973: Pyroelectric thermography for indicating phase transitions in liquid crystals
1977: 2nd Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries
1977: Apparatus for the complex study of electrooptical effect characteristics in nematic liquid crystals
1977: Formation of domains of the second kind in nematic liquid crystals with positive dielectric anisotropy
1982: Phenol derivative liquid crystals with negative dielectric anisotropy

Sources

2nd Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, 1977, F16
FR 2.503.703 (1982/10/15)
Prib. Tekh. Eksp., (4) 235
Tr., Vses. Nauchno-Issled. Inst. Khim. Reakt. Osobo Chist. Khim. Veshchestv, 39, 170
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 73, 1980


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang