Index Name

Jeong, Kwang-Un

Alternative Writings

Jeong, K.U.

Similar Names

Jeong, K.-U.

Co-authors

Bae, Yun-Ju;   Chan, Li Hsin;   Chen, Er-Qiang;   Cheng, S.Z.D.;   Cheng, Stephen Z.D.;   Chien, Liang-Chy;   Choi, Hyong J.;   Choi, Hyong Jong;   Ge, Jason J.;   Graham, Matthew J.;   Guo, Mingming;   Harris, Frank W.;   Hou, Haoqing;   Hu, Jie;   Huang, Huabing;   Hwang, Seok-Ho;   Jang, Jee Hwan;   Jin, Shi;   Jing, Alexander J.;   Jing, Jiaokai;   Kaafarani, Bilal R.;   Kang, Shin-Woong;   Kim, Hak Yong;   Kim, Young-Jin;   Knapp, Brian S.;   Kook, Yun-Bae;   Kuo, Shiao-Wei;   Lam, Jacky W.Y.;   Lee, Myong-Hoon;   Lee, Se-Hyun;   Lee, Seung-Hee;   Leng, Siwei;   Li, Christopher Y.;   Liu, Zhong-Fan;   Lotz, Bernard;   Mansdorf, Bart;   Monsdorf, Bart;   Moustafa, Rasha M.;   Naidu, Jaishri J.;   Park, Soo-Jin;   Peng, Hai-Lin;   Ruan, Jr-Jeng;   Shen, Hong;   Shen, Zhi-Hao;   Shin, Seunghan;   Sun, Bin;   Tang, Ben-Zhong;   Tu, Ying-Feng;   Van Horn, Ryan M.;   Wang, Jing;   Wang, Lei;   Weng, Xing;   Xiong, Huiming;   Xu, Guo-Qiang;   Xue, Chenchen;   Yang, Deng-Ke;   Ye, Chun;   Yu, Zhen-Qiang;   Zhang, Dong;   Zhang, Wenbin;   Zheng, Joseph X.;   Zhu, Lei;   Zhu, Meifang

Publication Titles

2004: Self-assembled "Supra-molecular" Structures via Hydrogen Bonding and Aromatic/Aliphatic Microphase Separation on Different Length Scales in Symmetric-Tapered Bisamides
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2005: Phase Structures and Self-assembled Helical Suprastructures via Hydrogen Bonding in a Series of Achiral 4-Biphenyl Carboxylic Acid Compounds
2005: Structures and Phase Transformations of Asymmetric Bent Main-Chain Liquid Crystalline Polyesters
2006: Alkyl Tail Length Dependence of Structures in a Series of Symmetrically Tapered Bisamides Exhibiting Self-Assembled Supramolecular Columnar Phases
2006: Origin of Self-Assembled Helical Supramolecular Structures in Achiral C6 Biphenyl Carboxylic Acid Compounds
2006: Phase behaviors and supramolecular structures of a series of symmetrically tapered bisamides
2007: Biaxial Molecular Arrangement of Rod-Disc Molecule under an Electric Field
2007: Self-Assembly of Chemically Linked Rod-Disc Mesogenic Liquid Crystals
2007: Structure of Macroscopic Monodomains and Its Soft Confinements of Chiral Smectic Phases on Crystallization in a Main-Chain Nonracemic Liquid Crystalline Polyester
2008: A photochromic main-chain liquid crystalline polymer and its photo-stimulated actuating properties
2008: Room-temperature columnar liquid crystal based on tetrathiafulvalene
2008: Structure of Liquid Crystal Droplets with Chiral Propeller Texture
2009: Color tuning of perylene based lyotropic chromonic liquid crystal
2009: Phase Behaviors and Structures of a Symmetrically Tapered Biphenylamide
2009: Photochromic 3-dimensional actuator based on an uncrosslinked liquid crystal elastomer
2009: Self-Assembled Columnar Structures of Swallow-Shaped Tetrathiafulvalene-Based Molecules
2009: Synthesis of new chiral chromonic lyotropic liquid crystal based on perylenebis(dicarboximide)
2010: From crystals to columnar liquid crystal phases: molecular design, synthesis and phase structure characterization of a series of novel phenazines potentially useful in photovoltaic applications

Sources

Bull. Korean Chem. Soc., 30, 224
Bull. Korean Chem. Soc., 30, 935
Chem. Mater., 16, 1014
Chem. Mater., 17, 2852
Chem. Mater., 18, 680
Chem. Mater., 19, 2921
Chem. Mater., 21, 3838
J. Am. Chem. Soc., 127, 7668
J. Macromol. Sci., Phys., B45, 215
J. Mater. Chem., 18, 2657
J. Mater. Chem., 19, 7124
J. Phys. Chem. B, 111, 767
J. Phys. Chem. B, 112, 1358
J. Phys. Chem. B, 113, 5843
Macromolecules, 38, 8333
Macromolecules, 40, 5450
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6911, 69110B
Soft Matter, 2, 232
Soft Matter, 6, 100


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang