Index Name

Ivashchenko, A.V.

Similar Names

Ivaschenko, A.V.;   Ivashchenko, Aleksandr V.;   Ivashchenko, Aleksandr Vasilevic

Co-authors

Abolin, A.G.;   Adomenas, P.Yu.;   Agafonova, I.F.;   Baraboshkin, V.L.;   Barnik, M.I.;   Belyaev, S.V.;   Belyaev, V.V.;   Beresnev, G.A.;   Beresnev, L.A.;   Bezborodov, V.S.;   Blinov, Lev M.;   Bobylev, Yu.P.;   Bolotin, B.M.;   Buchecker, Richard;   Chernova, N.I.;   Chigrinov, V.G.;   Daugvila, J.J.;   Denis, G.I.;   Derachev, D.I.;   Dobrolyubova, E.I.;   Dolzhnikova, E.N.;   Drushlyak, A.G.;   Etingen, N.B.;   Filatova, N.V.;   Geivandov, R.Ch.;   Geivandova, T.A.;   Goncharova, I.V.;   Grebenkin, M.F.;   Grebyonkin, M.F.;   Grebyonkin, V.F.;   Gribov, B.G.;   Grigos, V.I.;   Grinkevich, A.O.;   Gudzenko, V.L.;   Ivanov, O.V.;   Ivashchenko, A.A.;   Ivonina, L.L.;   Kalinina, T.A.;   Karamysheva, L.A.;   Karpushkina, G.I.;   Kiryukhin, V.;   Kleinman, I.A.;   Korotkova, N.I.;   Kostylev, K.A.;   Kovshev, E.I.;   Kozunov, V.A.;   Kuryshev, D.;   Lapanik, V.I.;   Lastochkina, S.O.;   Lazareva, V.T.;   Levov, A.N.;   Lidin, R.A.;   Loseva, M.V.;   Makaleev, F.;   Malofeev, V.S.;   Minko, A.A.;   Mitroshkin, A.I.;   Molochko, V.A.;   Moloshko, V.A.;   Mostoslavskii, M.A.;   Muratov, V.M.;   Muravskii, A.A.;   Narkevich, Yu.S.;   Ostrovskiy, B.I.;   Paramonov, V.D.;   Pavluchenko, A.I.;   Pavlyuchenko, A.I.;   Petrashevich, O.S.;   Petrov, V.F.;   Petrova, O.S.;   Podkolzin, V.;   Polosin, V.M.;   Pozhidaev, E.P.;   Prudnikova, E.K.;   Purvaneckas, G.;   Rabinovich, A.Z.;   Roitman, K.B.;   Rumyantsev, V.G.;   Rzheusskii, V.V.;   Safina, R.U.;   Schadt, M.;   Schadt, Martin;   Shoshin, V.M.;   Shteinberg, Ya.B.;   Shtykov, N.M.;   Sitnikova, G.I.;   Smirnova, N.I.;   Sprutkaitis, R.A.;   Tarygina, L.K.;   Terekhova, N.B.;   Titov, V.V.;   Torgova, S.I.;   Tsvetkov, V.A.;   Tubelite, A.A.;   Yagupolski, L.M.;   Zerjukina, L.S.;   Zverkova, T.I.;   Zvolinsky, O.V.

Publication Titles

1976: Liquid crystalline compounds. III. On aplicability of Schroeder-Van Laar equatons to liquid crystals mixtures
1977: Methods for studying eutectics in polycomponent mesomorphic systems
1979: Dielectric properties of multicomponent mixtures of nematic liquid crystals
1980: High-speed light modulator based ont he twist effect in nematic liquid crystals
1981: New mesogenic compounds with a large dielectric anisotropy
1981: Synthesis and study of new liquid crystal addends
1982: Phenol derivative liquid crystals with negative dielectric anisotropy
1982: Reaction of 1,2-diaminoimidazoles with isatins. Degree of ordering of compounds in a liquid-crystal matrix as a criterion of their structure
1982: Synthesis and study of liquid crystals with a high negative dielectric anisotropic value
1983: Derivatives of 1,4-diaminoanthraquinone-2-carboxamide as dichroic dyes for liquid crystals
1983: Dyes in liquid-crystal materials
1983: Dyes with negative dichroism for liquid crystal displays based on the guest-host effect
1983: Liquid-crystal material containing p-cyanophenyl p-n-alkylbenzoates with a positive dielectric anisotropy
1984: Anthraquinone derivatives and their use in liquid crystal materials for electrooptical devices
1984: Anthraquinone dyes exhibiting a negative dichroism in liquid crystals
1984: Heteroaromatic azo dyes exhibiting negative dichroism in liquid crystals
1984: Mesomorphic material with low optical anisotropy
1985: 2,5-Disubstituted pyridines, mesomorphic material, and an electrooptical device
1985: Anthraquinone dyes exhibiting negative dichroism in liquid crystals. I. Derivatives of 1-amino- and 1,4-diaminoanthraquinones
1985: Anthraquinone dyes exhibiting negative dichroism in liquid crystals. II. Derivatives of 1,4-diamino- and 1-amino-4-hydroxyanthraquinones
1985: Anthraquinone dyes exhibiting negative dichroism in liquid crystals. III. Derivatives of diaminodihydroxyanthraquinones
1985: Derivatives of anthraquinone as dichroic dyes for liquid crystal materials for electrooptical devices
1985: Liquid crystal material for electrooptical devices
1985: Liquid crystalline material for electrooptical devices
1985: Liquid-crystal material for electrooptical devices
1985: Synthesis and properties of 5-alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines
1986: Anthraquinone derivatives for liquid-crystal compositions
1987: 5-Arylazoimidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazoles - new dichroic T-dyes for liquid crystal displays
1987: Dyes in liquid crystals
1987: Exothermal anomalies in polycyclohexane mesogens
1987: Liquid-crystalline compounds containing tricyclo(4.4.0.03,8)decane (twistane) and spiro(3.3)heptane ring systems
1988: 2-(4,3-Disubstituted phenyl)-5-alkyl-1,2,3-dioxaborinane derivatives and nematic liquid crystal materials containing them
1988: Liquid crystal imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazoles II. Synthesis and mesomorphic and spectral properties of liquid crystalline 5-substituted imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazoles
1988: Liquid crystal imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazoles. I. Synthesis and mesomorphic and spectral characteristics of 2,6-disubstituted imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazoles
1988: Liquid-crystal material for electrooptical devices
1989: Ferroelectric liquid-crystal display cells and liquid-crystal mixtures containing terphenyldicarboxylates
1989: Optically active diesters, liquid-crystal mixtures containing them, and their use for electrooptical purposes
1989: Systems from mesomorphous acids: trans-4-n-butyl- and trans-4-n-hexylcyclohexanecarboxylic acids
1990: Imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazoles: a new class of liquid-crystalline compounds
1990: Liquid crystalline benzo(1,2-d:5,4-d')bisoxazoles
1991: Dichroic dyes for liquid crystal devices
1992: Hard- and Software System for Imaging and Analyzing Phase Transitions of Liquid Crystals
1992: Liquid Crystals with a Perfluorinated Moiety
1992: Mesomorphism of Esters Containing a Fluorinated Alcohol Moiety

Sources

10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, I36
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, A
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, J
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 1003
CH 656.611 (1986/07/15)
DE 3.240.036 (1984/05/10)
EP 309.774 (1989/04/05)
EP 339.414 (1989/11/02)
FR 2.503.703 (1982/10/15)
FR 2.608.608 (1988/06/24)
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1982, 242
Kristallografiya, 24, 811
Liq. Cryst., 2, 235
Liq. Cryst., 7, 475
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 108, 51
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 245
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 259
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 267
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 277
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 145, 25
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 150A, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 219
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 202, 13
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 33, 195
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 67, 235
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 94, 205
NL 8.400.195 (1985/08/16)
Opt.-Mekh. Prom-st., (5) 25
SU 1.060.654 (1983/12/15)
SU 1.063.100 (1985/06/30)
SU 1.063.101 (1985/06/30)
SU 1.069.413 (1985/04/23)
SU 1.089.084 (1985/06/07)
SU 1.302.684 (1988/04/23)
SU 573.030 (1983/01/30)
US 4.490.277 (1984/12/25)
Zh. Fiz. Khim., 51, 1581
Zh. Fiz. Khim., 61, 1099
Zh. Org. Khim., 24, 192
Zh. Org. Khim., 24, 199
Zh. Prikl. Khim., 55, 289
Zh. Prikl. Khim., 62, 1605
Zh. Vses. Khim. O-va., 28, 176


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang