Index Name

Hsu, Chain-Shu

Alternative Writings

Hsu, C.S.;   Hsu, Chainshu

Similar Names

Hsu, C.-S.

Co-authors

Catanescu, Otilia;   Catanescu, Otilia C.;   Chang, Chin-Yen;   Chang, Huey-Ling;   Chang, Shu-Wen;   Chang, Ying-Xun;   Chang, Yu-Ming;   Chen, Chun-Yu;   Chen, Deng-Shan;   Chen, Hsin-Lan;   Chen, Hsin-Lung;   Chen, Hwai-Len;   Chen, Jean-Hong;   Chen, Jiun-Tai;   Chen, Ling Bar;   Chen, Show-An;   Chen, Yee-Nan;   Cheng, Han-Bin;   Chien, Liang-Chy;   Chien, Szu-Yuan;   Chou, Ling Rong;   Chu, Pei-Hwei;   Chuang, Pei-Ying;   Chuang, Ya-Yuen;   Chuang, Ya-Yun;   Dabrowski, Roman;   Gauza, Sebastian;   Her, Bin-Sheng;   Ho, Kang-Wei;   Ho, Ming-Shou;   Ho, Rong-Ming;   Hsieh, Bing R.;   Hsieh, Chang-Jyh;   Hsieh, Pau-Ju;   Hsieh, Tong-Hong;   Hsiue, Ging-Ho;   Ivanov, Viktor A.;   Janarthanan, N.;   Janarthanan, Narayanasamy;   Jean, We-Yi;   Juan, Tzouh-Miin;   Juang, Tzouh Min;   Khalatur, Pavel G.;   Kung, Liang-Rern;   Le, Cor Tatiana;   Lee, Wen-Chin;   Leu, Yi-Jing;   Li, An-Kuo;   Li, Yen-Cheng;   Liao, Chih-Wei;   Liao, Ying-Jyh;   Liao, Yung-Ming;   Liau, Wei-Lung;   Lin, Chih-Hung;   Lin, Jeong Lung;   Lin, Jhy-Horung;   Lin, Jyh-Horung;   Lin, Ker Huang;   Lin, Shih-Chieh;   Lin, Tz-Feng;   Liu, Min-Chi;   Lu, Yong-Hong;   Lung, Shu Hua;   Luo, Shr-Jie;   Marder, Seth;   Percec, Virgil;   Rodriguez-Parada, José M.;   Schwartz, Robert N.;   Shieh, Shin-Ping;   Shih, Li-Jen;   Song, Qiong;   Spadlo, A.;   Sung, Chien-Hung;   Tomazos, Dimitris;   Tsai, Chia-Hsun;   Tsay, Kuen-Torng;   Wang, Show-Ru;   Wang, Yen-Chih;   Wen, Chien-Hui;   Wen, Jiunn-Shyang;   Wu, Janet R.;   Wu, Long-Hai;   Wu, Shih-Hsiung;   Wu, Shin-Tson;   Wu, Shin-Tson T.;   Wu, Shune-Long;   Wu, Yann-Huei;   Xianyu, Haiqing;   Yang, Sheng-Hsiung;   Yang, Sheng-Shinng;   Yao, Yung-Hsin;   Zhang, Qing T.;   Zhao, Yang;   Ziólek, Anna

Publication Titles

1987: Liquid crystalline polymers containing heterocycloalkanediyl groups as mesogens. 1. Liquid crystalline polymethacrylates and polyacrylates containing 1,3-dioxane-2,5-diyl groups as mesogens in the side chain
1988: Liquid-crystalline polymers containing heterocycloalkanediyl groups as mesogens. 6. Liquid-crystalline poly[trans-11-{4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,3-dioxan-2-yl]-2,6-dimethylp henoxy}undecyl methacrylate] and poly[trans-11-{4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,3-dioxan-2-yl]-2,6-dimethylp henoxy}undecyl acrylate]
1988: Synthesis and characterization of comb-like polysiloxanes containing crown ether side groups
1988: Synthesis and characterization of liquid crystalline copolymethacrylates, copolyacrylates, and copolysiloxanes containing 4-methoxy-4'-hydroxy-alpha-methylstilbene and 4-hydroxy-4'-methoxy-alpha-methylstilbene constitutional isomers as side-groups
1988: Synthesis and characterization of side chain liquid-crystalline polysiloxanes with oligooxyethylene spacer
1990: Ionic conductivity and morphology of polymer electrolytes based on a side-chain liquid-crystalline polysiloxane containing oligooxyethylene spacers and 6-cyano-2-naphthyl benzyl ether mesogens
1990: Synthesis and characterization of side-chain liquid-crystalline polysiloxanes containing oligooxyethylene spacers and benzyl ether-based mesogenic groups
1991: Gas permeation through a side-chain liquid-crystalline polysiloxane-based membrane
1991: Liquid-crystalline polymers containing macrocyclic polyethers, 2. Side-chain liquid-crystalline copolysiloxanes containing mesogenic units based on 1,3-dioxane-2,5-diyl and benzo[15]-crown-5
1992: Fluorinated diphenyl-diacetylene and tolane liquid crystals with low threshold voltage
1992: Fluorinated diphenyldiacetylene and tolane liquid crystals for display applications
1992: Gas permeation through two side-chain liquid-crystalline polyacrylate-based membranes containing 4-methoxyphenyl 4-hexyloxybenzoate or 4-cyanophenyl 4-hexyloxybenzoate mesogenic side groups
1992: Synthesis and characterization of ferroelectric liquid - crystalline polysiloxanes and polymethacrylates containing [(S)-2-methyl-1-butoxy] phenyl 4-(alkyloxy)biphenyl-4'-carboxylate side groups
1993: Fluoro diphenyldiacetylene and tolan liquid crystals for display application
1993: Physical properties of fluorinated diphenyl-diacetylene and tolane liquid crystals
1993: Side-chain liquid crystalline polymers containing crown ether-based mesogens
1993: Synthesis and Characterization of Liquid Crystalline Monomers and side-chain Polymers containing diphenyldiacetylene mesogens
1993: Synthesis and characterization of block copolymers of polyether sulfone with liquid crystalline polyesters
1993: Synthesis and characterization of chiral smectic side-chain liquid crystalline polysiloxanes containing 2,5-disubstituted-1,3-dioxane based mesogenic side groups
1993: Synthesis and characterization of liquid crystalline copolysiloxanes containing azobenzene dyes and 1,3-dioxane based mesogenic side groups
1993: Synthesis of high temperature mesomorphic polysiloxanes and their use as stationary phases for high resolution gas chromatography
1993: Synthesis of liquid - crystalline polysiloxanes and polymethacrylates with broad temperature ranges of the chiral smectic C phase
1994: Synthesis and thermal behavior of side-chain liquid crystalline polymethacrylates containing tolane-based mesogenic side groups
1994: Synthesis and x-ray diffraction of ferroelectric liquid crystalline polysiloxanes containing 4'-(2-chloro-3-methylpentanoyloxy)-4-alkanyloxybiphenyl side groups
1994: Synthesis of ferroelectric liquid crystalline polysiloxanes containing (S)-2-methylbutyl 4-alkyloxybiphenyl-4'-carboxylate and (2S, 3S)-2-chloro-3-methylphentyl 4-alkyloxybiphenyl-4'-carboxylate
1994: Synthesis of side-chain liquid crystalline polyoxetanes containing 4-dodecanyloxyphenyl trans-4-alkylcyclohexanoate side groups
1994: The influence of lateral substitutents on the phase behavior of side-chain liquid crystalline polysiloxanes containing trans-2,5-disubstituted-1,3-dioxane based mesogenic side groups
1995: Molecular design of ferroelectric liquid crystalline polymers
1995: Synthesis and electrooptical properties of some ferroelectric liquid crystalline polymers
1995: Synthesis of Side-Chain Liquid Crystalline Polyoxetanes Containing 4-(Alkanyloxy)phenyl trans-4-Alkylcyclohexanoate Side Groups
1995: Synthesis of ferroelectric side-chain liquid crystalline polyoxetanes by ring opening polymerization
1995: Synthesis of side-chain liquid crystalline polymethacrylates containing fluorinated diarylacetylene-based mesogenic side groups
1996: Chiral smectic liquid crystalline siloxanes
1996: Effect of lateral substituent on the mesomorphic properties of ferroelectric side-chain liquid crystalline polysiloxanes
1996: Liquid-crystalline polymer having a polysiloxane backbone and preparation of the mesogenic monomers and polymers
1996: Synthesis and characterization of segmented copolymers of aromatic polyether sulfone and thermotropic liquid crystalline poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl-co-oxy-2,6-naphthaloyl)
1996: Synthesis and characterization of side-chain liquid crystalline polysiloxanes containing (S)-2-methyl-1-butyl[6-(4-alkenyloxyphenyl)carbonyloxy]naphthylene-2-carboxylate and (S)-2-methyl-1-butyl 6-[(4-alkenyloxybiphenyl)-4'-carbonyloxy]naphthalene-2-carboxylate side groups
1996: Synthesis of ferroelectric liquid-crystalline polymethacrylates containing 1,2-diphenylethane based mesogens
1997: Effect of a lateral substituent on the mesomorphic properties of ferroelectric side chain liquid crystalline polysiloxanes
1997: Effect of lateral substituents on the mesomorphic properties of side-chain liquid crystalline polysiloxanes containing 4-[(S)-2-methyl-1-butoxy]phenyl 4-(alkenyloxy)benzoate side groups
1997: Laterally fluorinated liquid crystals for display applications
1997: Synthesis and characterization of segmented copolymers of aromatic polyether sulfone with liquid crystalline polyesters containing flexible spacers
1997: Synthesis of anisotropic polymer films for display applications
1997: Synthesis of liquid crystalline polysiloxanes containing naphthalene-based mesogens and chiral side chains
1997: The application of side-chain liquid-crystalline polymers
1997: Thermally stimulated current and DSC studies of the dual glass transitions in side-chain liquid - crystalline copolysiloxanes containing 4-[(S)-2-methylbutoxy]phenyl 3-chloro-4-alkenyloxybenzoate side groups
1998: Discotic liquid crystals
1998: Preparation of anisotropic films for liquid crystal display application
1998: Synthesis of asymmetric tolane liquid crystals for display application
1998: Synthesis of ferroelectric liquid crystalline polyoxiranes and polyoxetanes by ring opening polymerization
1999: Colorless high dielectric compounds for low voltage liquid crystal application
1999: Preparation of liquid-crystal thermosets: in situ photopolymerization of oriented liquid-crystal diacrylates
1999: Room temperature bis-tolane liquid crystals
1999: Synthesis and characterization of side-chain liquid crystalline polyoxetanes containing 4-(alkanyloxy)phenyl 4-pentylbenzoate side groups
2000: Dipping and photoinduced liquid crystal alignments using silane surfactants
2000: Liquid crystal alignment with a photocrosslinkable and solvent-soluble polyimide film
2000: Obliquely Tilted Discotic Phase Compensation Films
2000: Photo-Induced Liquid Crystal Alignment with Discotic Films
2000: Physical properties of polar bis-tolane liquid crystals
2000: Poly(2,3-diphenylphenylene vinylene) Derivatives Having Liquid Crystalline Side Groups
2000: Synthesis and characterization of thiophene-containing liquid crystals
2000: Synthesis of high temperature cholesteric copolysiloxanes and their use as stationary phases for high resolution gas chromatography
2001: Photo-alignment of liquid crystals using a crosslinked discotic film
2001: Synthesis and characterization of naphthalene-substituted triphenylene discotic liquid crystals
2002: Manufacture method of viewing angle compensator for Liquid crystal display
2002: Polarized Blue Emission Based on a Side Chain Liquid Crystalline Polyacrylate Containing Bis-tolane Side Groups
2002: Synthesis of alkyl-branched main chain copolyimides and their effect on the pretilt angles of liquid crystal alignment
2004: Molecular engineering of high-birefringence liquid crystals
2004: Super High Birefringence Isothiocyanato Biphenyl-Bistolane Liquid Crystals
2005: Polarized White Emission from Fluorene-Based Polymer Blends
2006: Helical Morphologies of Thermotropic Liquid-Crystalline Chiral Schiff-Based Rod-Coil Amphiphiles
2006: Synthesis and mesomorphic properties of fluoro and isothiocyanato biphenyl tolane liquid crystals
2006: Synthesis of UV-curable liquid crystalline diacrylates for the application of polarized electroluminescence
2007: High Figure-of-Merit Laterally Fluorinated Biphenyltolane-Isothiocyanates
2007: Synthesis and mesomorphic properties of super high birefringence isothiocyanato bistolane liquid crystals
2008: Hierarchical Superstructures with Helical Sense in Self-Assembled Achiral Banana-Shaped Liquid Crystalline Molecules
2008: Synthesis of laterally substituted {\f1 a}-methylstilbene-tolane liquid crystals
2008: Variation of Helical Twisting Power in Self-Assembled Sugar-Appended Schiff Base Chiral Rod-Coil Amphiphiles
2009: Liquid crystalline conjugated polymers and their applications in organic electronics
2009: Scattering Study of the Conformational Structure and Aggregation Behavior of a Conjugated Polymer Solution
2009: Synthesis and mesomorphic properties of a-methylstilbene-based liquid crystals
2010: High birefringence lateral difluoro phenyl tolane liquid crystals
2010: Synthesis and self-assembled nanostructures of novel chiral amphiphilic liquid crystals containing -d-galactopyranoside end-groups

Sources

Adv. Funct. Mater., 18, 3386
Appl. Phys. Lett., 61, 2275
Chem. Mater., 12, 2741
Chem. Mater., 18, 5510
Chem. Mater., 20, 1404
Huaxue, 56, 57
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A32, 1471
J. Polym. Res., 1, 321
J. Polym. Res., 1, 7
J. Polym. Res., 3, 185
J. Polym. Res., 4, 101
J. Polym. Res., 6, 155
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 26, 2047
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 28, 425
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 32, 1077
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 35, 2793
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 37, 3929
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 2713
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 39, 5899
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 41, 1374
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 43, 7634
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 44, 7648
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 38, L286
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L38
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L471
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L869
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L90
Langmuir, 25, 4668
Liq. Cryst., 22, 669
Liq. Cryst., 27, 1503
Liq. Cryst., 28, 17
Liq. Cryst., 28, 317
Liq. Cryst., 29, 907
Liq. Cryst., 33, 1199
Liq. Cryst., 33, 33
Liq. Cryst., 34, 507
Liq. Cryst., 35, 1
Liq. Cryst., 36, 425
Liq. Cryst., 37, 139
Liq. Cryst., 37, 293
Macromol. Chem. Phys., 197, 4105
Macromol. Chem. Phys., 198, 2985
Macromol. Symp., 98, 883
Macromolecules, 25, 7126
Macromolecules, 26, 3161
Macromolecules, 28, 1673
Makromol. Chem., 188, 1017
Makromol. Chem., 189, 1141
Makromol. Chem., 191, 2195
Makromol. Chem., 192, 2021
Makromol. Chem., 192, 2243
Makromol. Chem., 193, 1469
Mater. Chem. Phys., 34, 28
Mater. Chem. Phys., 43, 250
Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 559, 235
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 225, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 237, 223
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 300, 83
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 318, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 479, 169
Opt. Eng., 32, 1792
Polym. Bull., 30, 141
Polym. Bull., 32, 551
Polym. Bull., 33, 159
Polym. Bull., 45, 53
Polym. J. (Tokyo), 25, 153
Polym. Mater. Sci. Eng., 59, 1014
Polym. Mater. Sci. Eng., 59, 1167
Polym. Prepr., 36 (2) 71
Polym. Prepr., 37 (2) 362
Polym. Prepr., 38 (1) 370
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 1815, 268
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 1911, 39
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3015, 8
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3421, 142
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3421, 46
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5565, 159
Prog. Polym. Sci., 22, 829
Pure Appl. Chem., 67, 2005
US 5.241.036 (1993/08/31)
US 5.495.037 (1996/02/27)
US 5.563.230 (1996/10/08)
US 6338902 B1 (2002/01/15)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang