Index Name

Hasebe, Hiroyuki

Similar Names

Hasebe, H.

Co-authors

Ikasaki, Yoshiyuki;   Kanda, Motoki;   Kanda, Motoya;   Ohsaki, Takahisa;   Sakurai, Katsuyuki;   Takami, Norio

Publication Titles

2000: Non-aqueous electrolytic lithium secondary battery and its manufacture
2000: Nonaqueous electrolyte secondary battery
2000: Secondary lithium batteries using cathodes containing mixed oxides
2000: Secondary nonaqueous-electrolyte batteries with anodes containing acrylic rubber binders

Sources

EP 1.022.798 (2000/07/26)
EP 997.960 (2000/05/03)
JP 2000.021.407 (2000/01/21)
JP 2000.149.997 (2000/05/30)
JP 2000.195.518 (2000/07/14)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang