Index Name

Golovina, N.A.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Babkov, L.M.;   Davydova, N.I.;   Fialkov, Yu.A.;   Godovskii, Yu.K.;   Gorshkova, O.V.;   Khakimov, I.N.;   Kosov, A.V.;   Lavrentovich, O.D.;   Makarova, N.N.;   Polishchuk, A.P.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Shilov, V.V.;   Struchkov, Yu.T.;   Tatarinov, S.I.;   Timofeeva, T.V.;   Tsukruk, V.V.;   Zagainova, L.I.;   Zalesskaya, I.M.

Publication Titles

1988: Liquid crystals containing fluorine. Vibrational spectra, structure, and polymorphism of perfluorinated alkylcyclohexanecarboxylic acids
1988: Ordering and conformation transformations in cholesteryl benzoate
1990: A new type of structural organization of a thermotropic mesophase. Physicochemical study of 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1990: IR absorption spectra and conformational transformations of perfluoroalkylcyclohexanecarboxylic acids
1990: Molecular structure and conformation changes of mesogen crystals
1990: Structure, hydrogen-bonds and mesomorphism of disiloxanes
1991: A new series of organosilicon thermotropic liquid crystals. Mesophases with columnar hydrogen-bonded associates
1991: Structure of crystalline mesogens: crystal structure of 1,3-dihydroxy-1,1,3,3-tetraethyldisiloxane
1991: Structure, polymorphism, and IR spectra of trifluorobutylcyclohexanecarboxylic acid
1992: Phase transitions and conformational motions of molecules from a homologous series of mesogens with alkyl radicals
1995: Vibrational spectra and structure of long-chain aliphatic compounds

Sources

J. Mol. Struct., 218, 207
Kristallografiya, 33, 1478
Kristallografiya, 35, 452
Kristallografiya, 36, 92
Metalloorg. Khim., 4, 147
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 36, 1103
Zh. Fiz. Khim., 66, 411
Zh. Prikl. Spektrosk., 49, 833
Zh. Prikl. Spektrosk., 52, 627
Zh. Prikl. Spektrosk., 53, 617
Zh. Strukt. Khim., 36 (2) 338


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang