Index Name

Godovsky, Yu.K.

Alternative Writings

Godovsky, Y..K.

Similar Names

Godovskii, Yu.K.;   Godovsky, Y.K.;   Godovsky, Yuli K.

Co-authors

Antipov, E.M.;   Artamonova, S.D.;   Astapova, T.V.;   Avgonova, F.A.;   Belousov, S.I.;   Bessonova, N.P.;   Blagodatskikh, I.V.;   Brezesinski, Gerald;   Buzin, A.I.;   Chakykh, A.E.;   Chvalun, S.N.;   Dreval, V.E.;   Fischer, E.W.;   Gerasimov, V.K.;   Jensen, T.R.;   Kaznacheev, A.V.;   Kjaer, K.;   Konyukhova, E.V.;   Kotova, E.V.;   Kulichikhin, G.V.;   Kuzmin, N.N.;   Litvinov, V.M.;   Makarova, N.N.;   Mamaeva, I.I.;   Matukhina, E.V.;   Möhwald, H.;   Papkov, V.S.;   Pechhold, W.;   Petrova, I.M.;   Petrovskii, P.V.;   Ruiz-Garcia, J.;   Sauitter, E.;   Sautter, E.;   Shcherbina, M.A.;   Shulgin, A.I.;   Slonimsky, G.L.;   Stamm, M.;   Svistunov, V.S.;   Tsvankin, D.Ya.;   Volegova, I.A.;   Volkova, L.M.;   Zhdanov, A.A.;   Zhukov, V.P.;   Zuev, V.V.

Publication Titles

1974: Kinetics of polymer crystallization from the melt (calorimetric approach)
1984: DSC studies of phase transitions in poly(diethylsiloxane)
1985: Crystalline phases and a mesophase in poly(dipropylsiloxane)
1985: Influence of molecular weight on the thermotropic mesophase behavior of polydipropylsiloxane
1985: Structure and phase transitions in poly(diethylsiloxane)
1986: Thermotropic mesophases in linear polysiloxanes
1987: Kinetics of mesophase formation and crystallization in poly(diethylsiloxane)
1993: Rheology and structure of liquid - crystalline alkylenearomatic polyesters
1994: Influence of high pressure on the phase transitions in linear polysiloxanes as studied by high pressure DTA
1994: Self-order in flexible non-mesogenic macromolecules
1995: Phase and relaxation transitions in a thermotropic liquid-crystalline Vectra copolyester
1996: Effect of ring size and the nature of side groups in cyclolinear polysiloxanes on their ability to form Langmuir films
1996: Temperature evolution of the structure of liquid-crystalline main-chain copolyesters
1997: Liquid - crystalline cyclochain organosilicon compounds
1998: Effect of molecular mass on the formation of discrete Langmuir multilayers of cyclolinear polyorganosiloxanes
1999: Phase transformations in a mixture of two mesomorphic cyclolinear siloxane polymers miscible in an isotropic melt
1999: Synthesis of cyclolinear polyorganocarbosiloxanes capable of self-organization
2000: Mesophase behavior and structure of mesophases in cyclolinear polyorganosiloxanes
2003: Synthesis and packing type of the cyclotetrasiloxanes stereoisomers with mesogenic cyanobiphenyl groups in LC state
2004: Stepwise Collapse of Cyclolinear Polysiloxane Langmuir Monolayers Studied by Brewster Angle Microscopy and Grazing Incidence X-ray Diffraction

Sources

ACS Symp. Ser., 632, 259
ACS Symp. Ser., 729, 98
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 22, 3617
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 23, 1043
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 12, 1053
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 25, 1859
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3) 96
Macromolecules, 37, 4872
Makromol. Chem., Macromol. Symp., 4, 71
Makromol. Chem., Rapid Commun., 6, 443
Makromol. Chem., Rapid Commun., 6, 797
Philos. Trans. R. Soc. London A, 348, 45
Polym. Eng. Sci., 33, 889
Prog. Polym. Sci., 22, 1001
Thermochim. Acta, 238, 337
Vysokomol. Soedin. AB, 37, 800
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1722
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 782
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 480
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 581


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang