Index Name

Godovskii, Yu.K.

Alternative Writings

Godovskii, Y..K.

Similar Names

Godovsky, Yu.K.

Co-authors

Abkin, A.D.;   Antipin, M.Yu.;   Antipov, E.M.;   Artamonova, S.D.;   Astapova, T.V.;   Belousov, S.I.;   Berghmans, H.;   Bessonova, N.P.;   Boda, E.E.;   Bozhko, S.V.;   Buzin, A.I.;   Chalykh, A.E.;   Chvalun, S.N.;   Dolgoplosk, S.B.;   Dreval, V.E.;   Fischer, E.W.;   Golovina, N.A.;   Kaznacheev, A.V.;   Khokhlov, P.I.;   Kolokol'tseva, I.G.;   Komaricheva, L.I.;   Konyukhova, E.V.;   Kotova, E.V.;   Kudryavtseva, S.E.;   Kulichikhin, V.G.;   Kuz'min, N.N.;   Lavrentovich, O.D.;   Lavrukhin, B.D.;   Makarova, N.N.;   Mamaeva, I.I.;   Matukhina, E.V.;   Matveev, V.V.;   Nikitin, A.V.;   Novinskaya, L.A.;   Novitskaya, L.A.;   Papkov, V.S.;   Pechhold, W.;   Petrova, I.M.;   Petrovskii, P.V.;   Polishchuk, A.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Radzhabov, T.M.;   Rebrov, A.V.;   Rotenburg, S.I.;   Sapozhnikova, I.V.;   Sautter, E.;   Shcherbina, M.A.;   Sheinker, A.P.;   Shibanov, Yu.D.;   Skorokhodov, S.S.;   Stamm, M.;   Struchkov, Yu.T.;   Svistunov, V.S.;   Sysoev, A.V.;   Tartakovskaya, L.M.;   Timofeeva, T.V.;   Valetskaya, L.A.;   Vasilenko, S.V.;   Volegova, I.A.;   Volkova, L.M.;   Yakovleva, M.K.;   Yakubovich, O.V.;   Zadorin, A.N.;   Zhdanov, A.A.;   Zhukov, D.O.;   Zuev, V.V.

Publication Titles

1980: Study of the composition heterogeneity of polypentenamers synthesized by radiation-induced polymerization
1984: Stereoregular polyorganocyclosiloxanes - soluble liquid-crystal polymers with a wide range of mesomorphic state
1985: Thermotropic mesophase in linear dipropylsiloxane
1986: New organocyclosiloxane mesogen
1987: Phase diagrams of blends of macromolecules with similar skeletons and different side-chain lengths
1988: Mesomorphic state in 1,3-dihydroxytetraaklyldisiloxanes
1988: Mesomorphous state of flexible-chain polymers
1988: Mesophase formation in crosslinked poly(diethylsiloxanes) under uniaxial stretching
1988: Phase transformations in solutions of poly(diethylsiloxane) in oligo(dimethylsiloxanes)
1988: Substituent effect on the temperature region of the existence of mesomorphic state in transtactic cyclolinear methylphenylsiloxanes
1989: Local ordering in poly(diethylsiloxane) molecules
1989: The cyclolinear polyorganosiloxanes - a new class of mesomorphic polymers
1989: The role of organic framework in the formation of mesomorphic state in cyclolinear hexaorganocyclotetrasiloxane polymers
1989: Thermotropic mesophases in element-organic polymers
1989: Uniaxial stretching of lightly crosslinked mesomorphic diethyl siloxane networks
1990: A new type of structural organization of a thermotropic mesophase. Physicochemical study of 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1990: Mesomorphic block copolymers. Formation of oriented mesophase in poly(diethylsiloxane) block under uniaxial stretching of block copolymers
1991: Mesophase elastomers: stress-induced mesophase formation in poly(diethylsiloxane) networks and their thermomechanical behavior
1991: Rheological and structural characteristics of liquid crystalline polyalkylene fumaroyl-bis-4-oxybenzoates
1992: Behavior of a composition based on polycarbonate and thermotropic polyester during mixing in the melt; flow and formation of phase structure
1992: Mesomorphic state in cyclolinear poly(ethylsiloxanes) containing an asymmetric ring in the chain
1993: Liquid - crystalline oligo[oxy(decaorganocyclohexa siloxy-2,8-diyls)]
1993: Mesomorphic cyclolinear organosiloxane and organocarbosiloxane block copolymers
1993: Synthesis, phase transitions, and mesomorphic state in trans-tactic cyclolinear organosiloxane copolymers
1994: Dynamic mechanical properties of thermotropic LC polyesters
1994: Phase and relaxation transitions in liquid crystalline copolyester
1994: Temperature-mediated evolution of phase composition in mesomorphic alternating cyclolinear organosiloxane copolymers with different spatial alignment of organosilsesquioxane elements in the chain
1995: Mesomorphic alkylphenylsiloxane copolymers
1995: Polymesomorphism of octaphenylcyclotetrasiloxane and its polymeric analog poly[oxy(hexaphenylcyclotetrasiloxy-2,6-diyl)]
1995: Synthesis and Structure of Cyclolinear Polyorganosiloxanes
1996: Comparative analysis of the structure of two thermotropic LC copolyesters
1996: Langmuir-Blodgett films of novel mesophase siloxanes
1996: Phase and relaxation transitions in thermotropic liquid crystal copolyesters based on p-hydroxybenzoic acid and ethylene terephthalate
1996: Rheological behavior of thermoplastic blends containing a thermotropic liquid-crystal polyester
1996: Role of molecular structure in the formation of thermotropic mesomorphic phases in trans-microtactic poly[oxy(hexamethylcyclotetrasiloxane-2,6-diyl)]s
1996: Self-organization of discrete multilayers from hexacyclolinear polysiloxanes with methyl side substituents
1997: Effect of compatibility of components on the formation of the mesophase of cyclolinear polyorganosiloxanes in blends with poly(dimethylsiloxane)
1997: Formation of thermotropic mesophases in cyclolinear organosiloxane homo- and copolymers bearing hexaalkylcyclotetrasiloxane fragments
1997: Phase and relaxation transitions of thermotropic liquid - crystalline copolyester Ultrax
1997: Self-organization of polysiloxane blends in thin layers and Langmuir films
1998: Organized Langmuir films and multilayers of mesomorphic cyclolinear polysiloxanes
1999: Self-organization of polysiloxanes into mono- and multilayer structures at interphase boundaries
2004: Synthesis of new stereoregular 2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxanes with mesogenic groups and the influence of spatial isomerism on the phase state of individual isomers and their mixtures

Sources

Adv. Polym. Sci., 88, 129
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 300, 372
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 309, 1148
J. Macromol. Sci., Phys., B35, 591
Kompoz. Polim. Mater., 32, 28
Kristallografiya, 35, 452
Makromol. Chem., Macromol. Symp., 26, 91
Polym. Bull., 27, 221
Ross. Khim. Zh., 42, 59
Russ. Chem. Bull., 53, 1983
SU 1.126.579 (1984/11/30)
Vysokomol. Soedin. A, 22, 1950
Vysokomol. Soedin. A, 30, 1667
Vysokomol. Soedin. A, 30, 359
Vysokomol. Soedin. A, 30, 370
Vysokomol. Soedin. A, 31, 1577
Vysokomol. Soedin. A, 32, 788
Vysokomol. Soedin. A, 33, 369
Vysokomol. Soedin. A, 34 (3) 99
Vysokomol. Soedin. A, 35, 136
Vysokomol. Soedin. A, 35, 145
Vysokomol. Soedin. A, 35, 190
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 1512
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 419
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 63
Vysokomol. Soedin. AB, 37, 1680
Vysokomol. Soedin. AB, 37, 1828
Vysokomol. Soedin. AB, 37, 375
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1019
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1538
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1545
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 49
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 833
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1026
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1492
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1616
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1791
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 1687
Vysokomol. Soedin. B, 27, 164
Vysokomol. Soedin. B, 28, 243
Vysokomol. Soedin. B, 31, 708
Vysokomol. Soedin. B, 34 (2) 56
Zhidkokrist. Polimery (Moscow), 1988, 124


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang