Index Name

Gavrilko, T.

Co-authors

Baran, J.;   Bezrodna, T.;   Chashechnikova, I.;   Cherepanov, V.;   Chubich, D.;   Dadakova, T.;   Dolgov, L.;   Dovbeshko, G.;   Drozd, M.;   Fedorovich, R.;   Fesenko, O.;   Gnatyuk, I.;   Goltsov, Y.;   Hauser, A.;   Lebovka, N.;   Lysetskiy, L.;   Marchenko, A.;   Matkovskaya, L.;   Melezhyk, O.;   Moraru, V.;   Naumovets, A.;   Nechitaylo, V.;   Osinkina, L.;   Puchkovska, G.;   Puchkovskaya, G.;   Ratajczak, H.;   Shaydyuk, Y.;   Shaydyuk, Ye.;   Tolochko, A.;   Viduta, L.;   Vitukhnovskii, A.

Publication Titles

2000: Effect of encapsulation in MCM-41 type molecular sieves on vibrational spectra of liquid crystalline state
2002: Dynamic Behavior of Some 4-n-Alkyl-4'-Cyanobiphenyls Confined to Nanoporous Matrices
2005: Optical properties of heterogeneous nanosystems based on montmorillonite clay mineral and 5CB nematic liquid crystal
2007: Effect of clay surface modification on the structure and electro-optical properties of liquid crystal/clay nanocomposites
2008: Light-Emitting Diode of Planar Type Based on Nanocomposites Consisting of Island Au Film and Organic Luminofore Tb(thd)3
2008: Phase transitions, intermolecular interactions and electrical conductivity behavior in carbon multiwalled nanotubes/nematic liquid crystal composites
2008: Structure formation and its influence on thermodynamic and optical properties of montmorillonite organoclay-5CB liquid crystal nanocomposites

Sources

19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P444
J. Mol. Struct., 744-747, 563
J. Mol. Struct., 887, 135
Liq. Cryst., 35, 265
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 497, 186
Philos. Mag., 87, 4273
Vib. Spectrosc., 23, 199


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang