Index Name

Galyametdinov, Yu.G.

Alternative Writings

Galyametdinov, Y..G.

Similar Names

Galyametdinov, J.;   Galyametdinov, Y.;   Galyametdinov, Y.G.;   Galyametdinov, Yu.;   Galyametdinov, Yuri;   Galyametdinov, Yuri G.;   Galyametdinov, Yury;   Galyametdinov, Yury G.

Co-authors

Alexandrov, A.I.;   Alikina, I.N.;   Antipin, M.Yu.;   Atanassopoulo, M.;   Barabanov, V.P.;   Bekeshev, V.G.;   Bikchantaev, I.G.;   Binnemans, K.;   Blokhina, S.V.;   Bolotin, B.M.;   Bruce, Duncan W.;   Budnikov, G.K.;   Cimmermann, U.;   Domracheva, N.E.;   Dronov, V.M.;   Dzhabarov, V.I.;   Erko, A.I.;   Etingen, N.B.;   Evlampieva, N.P.;   Fridland, S.V.;   Gainullina, F.K.;   Gainutdinov, R.V.;   Gajnullina, F.K.;   Galeeva, A.I.;   Galimov, R.M.;   Garieva, F.R.;   Gavrilov, V.I.;   Gerlah, D.;   Gerr, R.G.;   Gnezdilov, O.I.;   Goncharov, V.A.;   Gricai, K.I.;   Grosse, G.;   Großmann, S.;   Haase, W.;   Haase, W.H.;   Haase, Wolfgang;   Haaze, V.;   Ibragimova, A.R.;   Ivanova, G.I.;   Jervis, H.B.;   Kadkin, O.;   Kadkin, O.N.;   Khaaze, V.;   Kharitonova, O.A.;   Knyazev, A.A.;   Konov, A.B.;   Kormann, O.;   Krasnov, A.V.;   Krestov, A.G.;   Krizar, K.;   Kudryavtseva, L.A.;   Kuznetsov, P.A.;   Lapaev, D.V.;   Lavrenko, P.N.;   Lobkov, S.V.;   Lobkov, V.S.;   Lokhanov, V.V.;   Maior, Ya.;   Malykhina, L.V.;   Mamedov, T.H.;   Manapov, R.A.;   Manyurov, I.R.;   Mavrin, V.Yu.;   Nikiforov, V.G.;   Novikova, N.N.;   Ol'knovich, M.V.;   Olkhovich, M.V.;   Osipova, V.V.;   Ostrovskii, B.I.;   Ovchinnikov, I.V.;   Pashkova, T.V.;   Polishchuk, A.N.;   Polishchuk, A.P.;   Prosvirin, A.V.;   Rakhmatullin, A.I.;   Rochev, V.Ya.;   Salikhov, K.M.;   Savvateev, N.N.;   Selivanova, N.M.;   Soto Bustamante, E.A.;   Stepina, N.D.;   Stoikov, A.V.;   Strelkov, M.V.;   Struchkov, Yu.T.;   Sulianov, S.N.;   Timofeeva, T.B.;   Timofeeva, T.V.;   Timoleeva, T.V.;   Tinchurina, L.M.;   Tolstikhina, A.L.;   Tomilin, M.G.;   Turanov, A.N.;   Turanova, O.A.;   Ulakhovich, N.A.;   Valeeva, F.G.;   Voronkova, V.K.;   Wagner, F.E.;   Werner, R.;   Yagfarova, L.M.;   Yagin, P.V.;   Yanovskii, A.I.;   Zakharova, L.Ya.;   Zakieva, D.Z.;   Zaripov, R.B.;   Zheludeva, S.I.;   Zuev, Yu.F.;   van Deun, R.

Publication Titles

1984: Copper complexes with 4,4-dialkoxy-2-hydroxybenzalaniline as liquid crystal paramagnetic spin probes and 4,4-dialkoxy-2-hydroxybenzalanilines
1984: Liquid-crystal complexes of Schiff bases with copper
1984: Liquid-crystal complexes of copper with Schiff bases
1984: Liquid-crystal copper and vanadyl dioctylarsinates
1984: Synthesis of a liquid crystalline vanadyl complex with a Schiff base
1986: Crystal structures of mesophase precursors. X-ray study and lattice-energy calculation of copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-(p-methoxyphenyl)benzaldimino-2-oleate] crystal
1986: Liquid crystalline paramagnetic metal complex forming nematic mesophase
1987: Molecular structure and structural organization of the phase states of mesogenic complexes of the homologous series copper(II)-N-(4-alkoxyphenyl)-4-heptyloxysalicylaliminates from EPR data
1987: Structure and properties of different phase states of a mesogenic copper Schiff-base complex as studied by EPR
1988: Effect of the geometry of the chelate bond on the existence of liquid crystal properties in complexes of transition metals with Schiff bases
1988: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray study and energy calculation of the crystal copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-(p-fluorophenyl)benzaldimino-2-olate]
1988: Synthesis of a phosphate with liquid crystal properties
1989: Liquid-crystal and electrochemical properties of some azomethines and their complexes with copper(II)
1989: Paramagnetic liquid-crystal metal complexes
1989: Paramagnetic liquid-crystalline iron(III) complex with a Schiff base
1989: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural investigation and calculation of the energy of molecular interaction of bis[N-4-(4'-nonyloxybenzoato)phenylbenzaldimin-2-olato)]copper(2+) crystal
1989: Synthesis and liquid-crystal properties of 4-(heptyloxy)-N-arylbenzaldimin-2-ols
1989: Synthesis and liquid-crystalline properties of copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-arylbenzaldimin-2-olates]
1989: The structure of crystal mesogens. X-ray diffraction study and energy calculation of the intermolecular interaction in the copper(2+) bis[4-heptyloxy-N-(4'-cyanophenyl)benzaldimino-2-olate] crystal
1990: Paramagnetic liquid-crystal metal complexes
1990: Structure of crystalline mesogenes. Crystal structure of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-nitrophenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogenes. X-ray structural study and calculation of the energy of molecular interaction in a crystal of palladium(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-methoxyphenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study and calculation of the intermolecular interaction in crystals of bis[4-(heptyloxy)-N(4'-methylphenyl)benzaldimino-2-olato]copper(2+)
1990: Synthesis and electrochemical reduction of liquid-crystalline copper(II) complexes with azomethines in DMF
1990: The first heteronuclear liquid-crystalline metal complex
1991: Crystal structure of mesogenes. An x-ray structural study of a smectic complex of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-n-amyloxyphenyl)benzaldimin-2-olate]
1991: Liquid crystalline complexes of transition metals with a .beta.-aminovinyl ketone
1991: Liquid crystals from o-hydroxyazo complexes with copper(2+) and palladium(2+)
1991: Liquid-crystalline complexes of rare earth elements with Schiff bases
1991: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study of bis[N-(4-heptyloxysalicylidene)-4'-methoxyanilinate]cobalt and tris[N-(4-propoxysalicylidene)-4'-heptyloxyanilinato)cobalt crystals
1991: Structure of crystalline precursors of mesophases. X-ray structural study of bisN-(p-heptyloxysalicylidene-p-methoxyanilinatonickel(2+)
1992: Structure of crystalline mesogens . Crystal structure of 1,1'-bis(4'-propoxybenzoyl-4"-methylenephenoxyazinomethyl)ferrocene
1992: Synthesis of liquid crystal ferrocene derivatives and their complexes with copper(2+)
1993: Selective sorbent based on a mesomorphous copper(II) complex
1993: Sorbent based on a mesomorphic copper complex in the gas chromatography of organic compounds
1993: Synthesis of liquid-crystal paramagnetic complex of copper with aminovinylketone and study of the structure of its single crystal and mesophase
1993: Voltammetric determination of cyanide by use of preconcentration at a carbon-paste electrode modified with liquid crystals
1994: Liquid crystalline heteronuclear complexes with ferrocene-containing Schiff base
1994: Liquid-crystalline complexes of some lanthanides with nonmesogenic -aminovinyl ketone
1994: Magnetic properties and structural features of a liquid-crystal Fe(III) complex
1994: Synthesis of liquid crystalline lanthanide complexes and their magnetic birefringence
1995: Mesogenic terbium(III) complex with record magnetic anisotropy
1995: Metallomesogen with large magnetic anisotropy
1995: Synthesis and liq. crystalline behavior of the series of ferrocene 1,1'-bis-azino-derivatives
1996: Iron paramagnetic complexes - New class of metallomesogens
1996: Local ordering of dipole moments in mesophase of iron complex
1996: Recent results on liquid crystalline metallopolymers
1996: X-ray study of bilayer titled structures for side-chain liquid crystal polymers
1999: Influence of the lanthanide contraction on the transition temperatures of rare-earth containing metallomesogens with Schiff base ligands
1999: Liquid-crystalline CuII and PdII complexes with nonmesogenic ferrocene-containing .beta.-aminovinyl ketone
1999: Magnetic anisotropy of liquid crystals based on lanthanide mesogenic complexes
1999: Synthesis and mesogenic properties of azomethine complexes of lanthanides with alkyl sulfate anions
1999: unpublished
2001: Lyotropic mesomorphism of rare-earth trisalkylsulphates in the water-ethylene glycol system
2001: Structure investigation of mesogenic complex of dysprosium: bulk samples and Langmuir-Blodgett films
2001: Synthesis and liquid - crystalline properties of substituted {\f1 b} -aminovinyl ketones and their complexes with copper(II)
2001: Synthesis and magnetic properties of liquid crystalline lanthanide complexes with alkylsulfate counterions
2001: The sodium dodecyl sulfate - ethylene glycol - the lanthanium salt self-associating system
2002: Synthesis and Liquid Crystalline Properties of Lanthanide Complexes with Perfluoralkylsulfate Counterion
2002: {\f1 m}SR-Investigation of the Properties of a Liquid Crystal Containing an Iron Atom
2003: Lanthanide Liquid Crystalline Complexes with Perfluoroalkylsulfate Anion
2004: Liquid - crystalline complex of EuIII {\f1 b} -diketonate with 5,5-di(heptadecyl)-2,2-bipyridine
2004: The application of paramagnetic liquid crystals with giant diamagnetic anisotropy in magnetic materials domain structure investigations
2004: The lanthanide containing lyotropic systems on the base of decaethylene glycol monododecyl ether
2004: X-ray investigation of magnetically oriented mesogenic complex of erbium with dodecyloxysulphate counterions
2005: Hydrodynamic size of complexes of holmium and dysprosium with Schiff bases and various counterions in solutions
2005: LC Vision: The Application to Magnetic Material Domains Investigations
2005: Liquid-Crystalline and Orientation Properties of Lanthanide Complexes with {\f1 b}-Enaminoketone
2006: Effect of a lanthanide ion on the micellation and self-organization of lyotropic liquid crystal systems
2006: Liquid crystalline N-aryl-{\f1 b}-aminovinyl ketones and their complexes with lanthanides
2006: Structural localization of trace amounts of impurity ions in Langmuir-Blodgett films by the X-ray standing wave method
2006: The first mesogenic derivative of boron difluoride β-diketonate
2007: Geometric characteristics of micellar systems as precursors of lanthanide-containing lyotropic mesophases
2007: Spectroscopic investigation of the mesogenic europium (III) adduct
2008: Phase transitions in the lanthanide containing lyotropic liquid crystalline system
2008: Self-diffusion in the isotropic and mesomorphic states of the lanthanide-containing system based on nonionic surfactant according to the NMR data
2008: Structure of the LnIII tris(.beta.-diketonate) adduct with substituted bipyridine determined by the ESR and computer simulation data
2009: Liquid crystalline and rheological properties of lanthanide containing multicomponent lyotropic systems
2010: New nematogenic .beta.-diketones for synthesis of lanthanidomesogens
2010: Phase diagram of the liquid crystal system of water-decanol-lanthanum nitrate-decaethylene glycol monododecyl ether

Sources

19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P251
Chem. Phys. Lett., 300, 509
Conf. Proc. - Ital. Phys. Soc., 50, 91
Crystallography Reports, 51, 1041
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 276, 126
Fiz. Tverd. Tela (S.-Peterburg), 36, 2154
Fiz. Tverd. Tela (S.-Peterburg), 38, 809
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz., 53, 1870
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1984, 1196
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1984, 2379
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1986, 491
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1988, 2877
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1989, 1931
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1989, 1997
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1989, 2833
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1990, 2462
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1991, 1232
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1991, 2871
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1992, 402
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1994, 1003
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1994, 1685
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1994, 941
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 358
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 787
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1999, 387
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 32 (9) 50
Koord. Khim., 16, 490
Kristallografiya, 31, 466
Kristallografiya, 32, 1428
Kristallografiya, 33, 111
Kristallografiya, 34, 122
Kristallografiya, 34, 353
Kristallografiya, 35, 693
Kristallografiya, 35, 699
Kristallografiya, 36, 389
Kristallografiya, 36, 642
Kristallografiya, 36, 98
Kristallografiya, 37, 705
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 33
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 50
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 60
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (2) 39
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (2) 92
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3-4) 25
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3-4) 81
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), 2001, 26
Liq. Cryst., 28, 1877
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 438, 91
Mol. Materials, 14, 263
Mol. Materials, 6, 171
Polym. Prepr., 37 (1) 64
Radiospektroskopiya Kondensir. Sred (Moscow), 1990, 61
Russ. Chem. Bull., 48, 379
Russ. Chem. Bull., 48, 690
Russ. Chem. Bull., 50, 488
Russ. Chem. Bull., 50, 805
Russ. Chem. Bull., 53, 942
Russ. Chem. Bull., 56, 56
Russ. Chem. Bull., 57, 1564
Russ. Chem. Bull., 57, 506
Russ. J. Coord. Chem., 21, 718
Russ. J. Coord. Chem., 29, 357
Russ. J. Coord. Chem., 31, 757
Russ. J. Gen. Chem., 76, 1095
Russ. J. Gen. Chem., 76, 730
Russ. J. Gen. Chem., 80, 756
Russ. J. Phys. Chem. A, 84, 802
Russ. J. Phys. Chem., 79, 408
Russ. J. Phys. Chem., 80, 649
SU 1.085.979 (1984/04/15)
Zh. Anal. Khim., 48, 1048
Zh. Anal. Khim., 48, 1458
Zh. Fiz. Khim., 67, 151
Zh. Obshch. Khim., 54, 2796
Zh. Obshch. Khim., 58, 1326
Zh. Obshch. Khim., 60, 2342
Zh. Obshch. Khim., 61, 234
Zh. Strukt. Khim., 28 (5) 61
Zh. Strukt. Khim., 34 (6) 49
unpublished, 1999


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang