Index Name

Fialkov, Yu.A.

Alternative Writings

Fialkov, Y..A.

Similar Names

Fialkov, Y.A.;   Fialkov, Yury A.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Atakhodzhaev, A.K.;   Babkov, L.M.;   Boldeskul, I.E.;   Davydova, N.I.;   Dronkina, M.I.;   Egorov, Yu.P.;   Gandel'sman, L.Z.;   Golovina, N.A.;   Grebenkin, M.F.;   Guseva, T.V.;   Khranovskii, V.A.;   Kovshev, E.I.;   Kozachuk, D.N.;   Kremlev, M.M.;   Lavrentovich, O.D.;   Mikhailik, V.A.;   Mineev, L.I.;   Moklyachuk, L.I.;   Nechitailo, L.A.;   Pavluchenko, A.I.;   Pavlyuchenko, A.I.;   Petrov, V.F.;   Pivovarova, N.S.;   Plyusnina, T.S.;   Polishchuk, A.P.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Rumyantsev, V.G.;   Sereda, S.V.;   Sereda, V.V.;   Sevast'yan, A.P.;   Shelyazhenko, S.V.;   Shilov, V.V.;   Smirnova, N.I.;   Struchkov, Yu.T.;   Timofeeva, T.V.;   Tsukruk, V.V.;   Yagupol'skii, L.I.;   Yagupol'skii, L.M.;   Yagupolski, L.M.;   Yakubov, A.A.;   Yurchenko, V.M.;   Zalesskaya, I.M.;   Zverkova, T.I.

Publication Titles

1973: Hydrolysis of a trifluoromethyl group bound to a conjugated aromatic system. III. Hydrolysis of the trifluoromethyl group in stelbene, tolan, and azobenzene derivatives
1978: Structure and mesomorphic properties of .alpha.,.omega.-diarylperfluoropolyenes
1980: Fluorinated analogs of liquid crystals. 1. Analogs of 4-methoxybenzylidene-4'-butylaniline with perfluorinated alkyl- and alkoxy-groups
1981: 4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi
1981: Synthesis and mesomorphism of p-fluoroalkyl(alkoxy)benzoic esters
1982: Fluorinated analogs of liquid crystals. II. Structure of the smectic phase of 1,6-di(p-tolyl)-perfluorohexa-1,3,5-triene
1983: Fluorine-containing liquid crystals. IX. 4-Cyanophenyl esters of 4-(perfluoroalkyl)benzoic and trans-4-(perfluoroalkyl)cyclohexanecarboxylic acids
1983: Fluorine-containing liquid crystals. VIII. 4-Perfluoroalkyl-4'-alkylaminobiphenyls
1985: Fluorine-containing liquid crystals. X. 4-(Polyfluoroalkyl)benzoic and -cyclohexanecarboxylic acids and their 4-cyanophenyl esters
1986: Fluorine-containing liquid crystals. 12. Polymorphism and peculiarities of intermolecular interactions of fluoroalkylbenzoic acids
1987: Alkyl- and fluoroalkylbenzoates of substituted 4-(4-perfluoropropyl-4'-biphenylazo)phenol
1987: Synthesis and mesomorphic properties of N-(4-methoxybenzylidene)-4-butylaniline derivatives with fluorine atoms in side chain
1988: Liquid crystals containing fluorine. Vibrational spectra, structure, and polymorphism of perfluorinated alkylcyclohexanecarboxylic acids
1988: Liquid crystals containing fluorine. XI. Electronic effects of terminal groups on mesomorphism in 4'-substituted-4-(perfluoroalkyl)biphenyls
1988: Mesomorphism of fluorinated derivatives of MBBA
1988: Optical and mesomorphic properties of amino azo dyes based on fluorinated aminodiphenyls
1988: Peculiarities of the molecular structure of fluorinated derivatives of p-methoxybenzylidene-p'-butylaniline
1989: Structure of crystal precursers of mesophases. 4-Ethoxybenzylidene-4'-n-butylaniline and 4-ethoxybenzylidene-4'-(4"-trifluorobutyl)aniline
1990: Molecular order in the mesophases of the fluoro analogs of MBBA
1990: The liquid-crystal phase structure of fluorinated MBBA analogs
1991: Effects of liquid-crystal compound molecular structures on their physical-chemical properties. IV. Polar liquid crystals with fluoro terminal substituents
1991: Liquid crystals containing fluorine. XIV. (Polyfluoroalkoxy)azobenzenes and -azoxybenzenes
1991: Structure, polymorphism, and IR spectra of trifluorobutylcyclohexanecarboxylic acid
1991: Synthesis and properties of liquid crystals with fluorinated terminal substituents
1992: Crystal structure of 4,4'-bis(trifluoromethoxy)benzaldazine

Sources

4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi, 1981, C46
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 991
Kristallografiya, 33, 1460
Kristallografiya, 33, 1478
Kristallografiya, 34, 333
Kristallografiya, 37, 894
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 225
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 56, 209
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 82, 99
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 23, 337
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 31, 869
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 35, 230
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 36, 1103
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 53, 1299
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 53, 526
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 54, 608
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 54, 855
Zh. Fiz. Khim., 64, 2718
Zh. Fiz. Khim., 65, 2249
Zh. Org. Khim., 19, 1048
Zh. Org. Khim., 19, 2055
Zh. Org. Khim., 21, 2407
Zh. Org. Khim., 24, 619
Zh. Org. Khim., 27, 1965
Zh. Org. Khim., 9, 138


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang