Index Name

Dzhabarov, V.I.

Similar Names

Dzhabarov, Vagif I.

Co-authors

Binnemans, K.;   Cardinaels, T.;   Driesen, K.;   Galyametdinov, Y.G.;   Galyametdinov, Yu.G.;   Görller-Walrand, C.;   Haase, W.;   Knyazev, A.A.;   Lapaev, D.V.;   Lobkov, V.S.;   Nikiforov, V.G.;   Salikhov, K.M.;   Strelkov, M.V.;   Voronkova, V.K.;   Zaripov, R.B.

Publication Titles

2007: Spectroscopic investigation of the mesogenic europium (III) adduct
2008: Polarized Luminescence from Aligned Samples of Nematogenic Lanthanide Complexes
2008: Structure of the LnIII tris(.beta.-diketonate) adduct with substituted bipyridine determined by the ESR and computer simulation data
2010: New nematogenic .beta.-diketones for synthesis of lanthanidomesogens


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang