Index Name

Drozd, M.

Similar Names

Droz, M.

Co-authors

Baran, J.;   Bezrodna, T.;   Boyko, Yu.;   Chashechnikova, I.;   Dadakova, T.;   Gavrilko, T.;   Gnatyuk, I.;   Goltsov, Y.;   Lebovka, N.;   Lysetskiy, L.;   Matkovskaya, L.;   Melezhyk, O.;   Nesprava, V.;   Puchkovska, G.;   Puchkovskaya, G.;   Ratajczak, H.;   Shaydyuk, E.;   Shaydyuk, Y.;   Shaydyuk, Ye.;   Tolochko, A.

Publication Titles

2000: Effect of encapsulation in MCM-41 type molecular sieves on vibrational spectra of liquid crystalline state
2006: Effects of organomontmorillonite concentration on the structure formation of nanocomposites with 5CB liquid crystal
2008: Phase transitions, intermolecular interactions and electrical conductivity behavior in carbon multiwalled nanotubes/nematic liquid crystal composites
2008: Structure formation and its influence on thermodynamic and optical properties of montmorillonite organoclay-5CB liquid crystal nanocomposites
2010: Structure peculiarities and optical properties of nanocomposite: 5CB liquid crystal-CTAB-modified montmorillonite clay

Sources

J. Mol. Struct., 887, 135
Liq. Cryst., 33, 1113
Liq. Cryst., 35, 265
Liq. Cryst., 37, 263
Vib. Spectrosc., 23, 199


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang