Index Name

Dolgov, L.

Co-authors

Baran, J.;   Bezrodna, T.;   Brill, J.;   Chashechnikova, I.;   Dobrovolskyy, A.;   Frühauf, N.;   Gavrilko, T.;   Hauser, A.;   Khokhlov, A.;   Klyui, N.;   Koval'chuk, A.V.;   Kravchuk, R.;   Kyrychenko, V.;   Lebovka, M.;   Lebovka, N.;   Lee, C.-D.;   Moraru, V.;   Osinkina, L.;   Paskal, L.;   Puchkovska, G.;   Qiu, L.;   Ratajczak, H.;   Savchuk, O.;   Shaydyuk, Y.;   Shaydyuk, Ye.;   Syromyatnikov, V.;   Telesh, E.;   Vretik, L.;   Wiersma, Diederik S.;   Yaroshchuk, O.;   Yaroshchuk, O.V.;   Yaroshchuk, Oleg V.;   Zagniy, V.

Publication Titles

2003: Electro-optic properties of nematic liquid crystal filled with monodispersed non-organic nanoparticles
2004: Electro-optics of Suspensions of Monodispersed Inorganic Nanoparticles in Liquid Crystals
2004: Low-frequency dielectric relaxation in liquid crystal-polymer composites
2005: Effects of montmorillonite modification on optical properties of heterogeneous nematic liquid crystal - clay mineral nanocomposites
2005: Optical properties of heterogeneous nanosystems based on montmorillonite clay mineral and 5CB nematic liquid crystal
2007: Aging of Liquid Crystal Alignment on Plasma Beam Treated Substrates: Choice of Alignment Materials and Liquid Crystals
2007: Effect of clay surface modification on the structure and electro-optical properties of liquid crystal/clay nanocomposites
2007: New Photoalignment Materials in LCD's Development: Liquid Crystal Pretilt Angle Variations By Using Fluoroalkylmethacrylates
2007: Polymethacryloylaminoarylmethacrylates: New Concept of Photoalignment Materials for Liquid Crystals
2007: SEM Investigations of the Polymer Morphology in the Liquid Crystal-Polymer Composites with Different Polymer Contents
2008: Effect of Electro-Optical Memory in Liquid Crystals Doped with Carbon Nanotubes

Sources

J. Mol. Struct., 744-747, 563
Liq. Cryst., 32, 1005
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 409, 77
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 468, 173
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 468, 335
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 479, 111
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 479, 121
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 496, 212
Philos. Mag., 87, 4273
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5257, 48
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5507, 215


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang