Index Name

Denis, G.I.

Co-authors

Adomenas, P.;   Adomenas, P.V.;   Adomenas, P.Yu.;   Adomenene, O.K.;   Baraboshkin, V.L.;   Barnik, M.I.;   Belyaev, S.V.;   Blinov, Lev M.;   Bobylev, Yu.P.;   Bolotin, B.M.;   Ceponite, V.;   Chernova, N.I.;   Daugvila, J.;   Daugvila, J.J.;   Daugvila, Yu.Yu.;   Daugvilla, Yu.Yu.;   Denite, Yu.Yu.;   Drumstaite, O.I.;   Etingen, N.B.;   Filatova, N.V.;   Grebenkin, M.F.;   Gudzenko, V.L.;   Ivashchenko, A.V.;   Kagan, E.S.;   Kalinina, T.A.;   Karamysheva, L.A.;   Kleinman, I.A.;   Kogan, E.Z.;   Kovshev, E.I.;   Kovshik, A.P.;   Lazareva, V.T.;   Loninov, G.D.;   Loseva, M.V.;   Mitroshkin, A.I.;   Moloshko, V.A.;   Rotinyan, T.A.;   Ruolene, Y.I.;   Ryumtsev, E.I.;   Safina, R.U.;   Shoshin, V.M.;   Shtykov, N.M.;   Sirutkaitis, R.A.;   Sprutkaitis, R.A.;   Titov, V.V.;   Tsvetkov, V.A.;   Tsvetkov, V.N.;   Tubelite, A.A.;   Tubyalite, A.;   Zerjukina, L.S.

Publication Titles

1974: Kerr effect in the isotropic phase of nematogenic substances containing a carbon.tbd.nitrogen group in the molecules
1974: Trudy VNIIEP
1976: Liquid crystal composition for electrooptical display devices
1976: Liquid crystals of .alpha.-cyanostilbene type
1976: Value and direction of dipole moments in molecules of nematic liquid crystals containing nitrile groups
1977: Nematic liquid crystals with negative dielectric anisotropy
1982: Phenol derivative liquid crystals with negative dielectric anisotropy
1984: Synthesis of 4-alkoxy-4'-cyanobiphenyls
1984: Synthesis of 4-alkyl-4'-cyanobiphenyls

Sources

Dokl. Akad. Nauk SSSR, 216, 1105
FR 2.503.703 (1982/10/15)
Opt. Spektrosk., 41, 65
SU 507.611 (1976/03/25)
SU 562.547 (1977/06/25)
Trudy VNIIEP, 20, 25
Zh. Obshch. Khim., 46, 2125
Zh. Org. Khim., 20, 1305
Zh. Org. Khim., 20, 1310


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang