Index Name

Davydova, N.I.

Co-authors

Babkov, L.M.;   Fialkov, Yu.A.;   Golovina, N.A.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Shilov, V.V.;   Tsukruk, V.V.;   Zalesskaya, I.M.

Publication Titles

1988: Liquid crystals containing fluorine. Vibrational spectra, structure, and polymorphism of perfluorinated alkylcyclohexanecarboxylic acids


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang