Index Name

Chigrinov, V.G.

Similar Names

Chigrinov, Vladimir G.;   Chigrinov, Vladimir Grigorievich;   Chigrinova, V.G.

Co-authors

Akiyama, H.;   Allagulov, A.I.;   Andreev, A.L.;   Baikalov, V.A.;   Barnik, M.I.;   Belyaev, S.V.;   Belyaev, V.V.;   Beresnev, G.A.;   Beresnev, L.A.;   Blinov, Lev M.;   Bobylev, Y.P.;   Brezhnev, V.A.;   Brodzeli, Z.M.;   Chernova, N.I.;   Chilaya, G.S.;   Chuvyrov, A.N.;   Denisov, A.F.;   Derachev, D.I.;   Dergachev, D.I.;   Dubtsov, A.V.;   Dzenis, S.F.;   Fünfschilling, Jürg;   Galiulin, R.V.;   Grebenkin, M.F.;   Gruzevich, Yu.K.;   Hegde, Gurumurthy;   Ho, Jacob Y.L.;   Indenbom, V.L.;   Ivashchenko, A.V.;   Kalashinkov, A.Y.;   Kalashnikov, A.Y.;   Kawara, T.;   Khazimullin, M.;   Khokhlov, N.A.;   Kitzerow, Heinz-Siegfried;   Klimenko, I.S.;   Kompanets, I.N.;   Korkishko, T.V.;   Kosygina, M.A.;   Kovtonyuk, N.F.;   Kozenkov, V.M.;   Kozenkov, V.V.;   Kremenetsky, V.N.;   Krivoshey, A.I.;   Kuznetsov, A.B.;   Kwok, H.S.;   Levov, S.N.;   Ling, Z.;   Liu, Zhijian;   Loseva, M.V.;   Makarova, O.V.;   Marusii, T.Ya.;   Muratov, V.M.;   Murauski, A.A.;   Naumov, A.F.;   Nevskaya, G.E.;   Novoseletskii, N.V.;   Odinokov, S.B.;   Osipov, Mikhail A.;   Ostrovskii, B.I.;   Ostrovskiy, B.I.;   Panarin, Yu.P.;   Parfenov, A.V.;   Pasechnik, S.V.;   Pavluchenko, A.I.;   Pikin, S.A.;   Plyusnina, T.S.;   Pod'yachev, Yu.B.;   Podyachev, Y.B.;   Pozhidaev, E.P.;   Prudnikova, E.K.;   Rabinovich, A.Z.;   Reshetnyak, V.Yu.;   Resnikov, Yu.A.;   Reznikov, Yu.A.;   Rumyantsev, V.G.;   Schadt, M.;   Schadt, Martin;   Schmitt, Klaus;   Seliverstov, V.A.;   Shmeliova, D.V.;   Simonenko, G.V.;   Sonin, A.A.;   Sonin, A.S.;   Sparavigna, A.;   Strigazzi, A.;   Studentsov, S.A.;   Svistunov, S.A.;   Takada, H.;   Takada, Hirokazu;   Takatsu, H.;   Takatsu, Haruyoshi;   Tikhomirov, I.V.;   Tikhomirova, N.A.;   Titov, V.V.;   Tomilin, M.G.;   Trufanov, A.N.;   Tsoi, V.I.;   Tsoy, V.I.;   Tsvetkov, V.A.;   Umanskii, B.A.;   Vallerem, S.U.;   Vashchenko, V.V.;   Vasil'ev, A.A.;   Vasiliev, A.A.;   Volkov, N.V.;   Vorflusev, V.P.;   Voronov, A.N.;   Xu, Peizhi;   Yakovlev, D.A.;   Zubarev, M.S.

Publication Titles

1975: Determination of elasticity constants K11 and K33 and viscosity factor .gamma.1 of nematic liquid crystals from oriented electrooptical effects
1975: Electrohydrodynamic instability in nematic liquid crystals
1975: Experimental verification of the theory of electrohydrodynamic instability in nematic liquid crystals
1975: Properties of nematic liquid crystals with positive dielectric anisotropy
1976: New types of instabilities in liquid crystals with tilted orientation
1976: Structure of the nematic mesophase flow in a cylindrical capillary
1977: Time characteristics of orientational electrooptical effects in nematic liquid crystals
1978: Dynamics of the switching of nematic liquid crystals with low-frequency dispersion of dielectric anisotropy
1978: Dynamics of the twist effect in nematic liquid crystals. Relaxation of the inclination angle of molecules
1978: Electrohydrodynamic effect in liquid crystals in an alternating electric field
1979: Behavior of nematic liquid crystals in inhomogeneous electric fields
1979: Flexoelectric effect and the polarization properties of chiral smectic C of a liquid crystal
1979: Instability of cholesteric liquid crystals in an electric field
1979: Threshold flexoelectric effect in nematic liquid crystal
1980: Characteristics of the linear electrooptical effect in chiral smectic C liquid crystals
1981: Behavior of ferroelectric smectic liquid crystals in electric field
1981: Electroconvective flows and domain instabilities in nematic liquid crystals
1981: Electrohydrodynamic instability in homeotropically oriented layers of nematic liquid crystals
1981: Flexoelectric effect in liquid crystal twisted structures
1981: Instability of the cholesteric planar texture in an electric field
1982: Method for evaluating bond energy and second-order elasticity coefficient for homeotropic orientation of nematic liquid crystals
1982: New method for determining the ratio of elasticity constants K33/K11 of nematic liquid crystals
1982: Orientational effects in nematic liquid crystals in an electric and magnetic field
1983: Flexoelectric instability of liquid crystals in a oscillating electric field
1983: Investigation of NLC director orientational deformations in electric field for different boundary conditions
1983: New type of boundary conditions for orientation deformations in homeotropic layers of nematic liquid crystals
1984: Continuous oscillations of domain structures of nematic liquid crystals in stationary and alternating electric fields
1984: Electrooptical properties of twisted liquid crystalline structures doped with dichroic dyes
1984: Freedericksz transition in electric field near the dielectric anisotropy sign reversal frequency
1984: Investigation of multiplexible capability of twist-effect
1984: Novel type of Fredericks transition in nematic liquid crystals
1984: Total internal reflection during the Fredericks transition in nematic liquid crystals
1985: Electrooptical properties of twisted liquid crystalline structures doped with dichroic dyes
1985: Flexoelectric polarization of a ferroelectric smectic liquid crystal
1985: Freedericksz transition in electric fields near the dielectric sign reversal frequency
1987: Boundary effect in the twist structure of liquid crystals in an electrical field
1987: Electrooptics of a thin ferroelectric smectic C* liquid crystal layer
1987: Flexoelectric effect in liquid crystals. Characteristics of the optical response in a spatially nonuniform electric field
1987: Optical response of a photosensitive liquid-crystal structure to periodic excitation
1987: Orientation of a nematic drop on an anisotropic crystal surface
1988: A method for the study of the electrooptical properties of liquid crystals
1988: Ferroelectric smectic C liquid crystal image transducers
1988: New prospects of the applications of liquid crystals with helical structures
1988: Pulse control of the liquid-crystal phase corrector
1988: Rotational viscosity of smectic C* phase in ferroelectric liquid crystals
1989: Bistable and monostable polarized states of a liquid-crystalline ferroelectric in an electric field
1989: Computer Modelling of Electrooptical Behaviour in Supertwisted Liquid Crystal Structures (STEL)
1989: Deformed helix ferroelectric liquid crystal display: a new electrooptic mode in ferroelectric chiral smectic C liquid crystals
1989: Dynamics of the electrooptical response of ferroelectric smectic-C* liquid crystals
1989: Electrophysics of liquid crystal-dielectric-semiconductor structure
1989: Ferroelectric liquid-crystal display cells and liquid-crystal mixtures containing terphenyldicarboxylates
1989: Optical response dynamics of a ferroelectric liquid crystal in phase C* with a small spiral pitch in the linear electrooptical effect
1989: Visualization of spatially inhomogeneous electric fields in dielectric layers by nematic liquid crystals
1990: Cohesion energy of liquid crystals with orienting surfaces and methods for its measurement
1990: Liquid crystal optical response dynamics of the flexoelectric effect in a spatially inhomogeneous electric field
1990: Optical and electrooptical properties of "guest-host" effect in twisted liquid crystal layers
1991: Distribution of voltage in metal-dielectric-semiconductor-liquid crystal
1991: Efficiency coefficient of liquid crystals for optically controlled transparencies
1991: Electro-Optic LC Methods for Non-Destructive Testing of Solid Surfaces
1992: Calculation of Dielectric Stripes in Pretilted Supertwisted Display
1992: Domain Structures in Ferroelectric Liquid Crystals
1992: Hysteresis and Anchoring Energy in Ferroelectric Liquid Crystals
1992: Nematic's Electrooptics in the Space-Nonuniform Electric Field
1992: Static Domains in Planar Nematics Near the Dielectric Inversion Point: The Role of Flexoelectricity
1992: Waveguide regime for the propagation of linearly polarized light waves in ferroelectric liquid crystals
1993: Anchoring energy of a ferroelectric liquid crystal with solid surface
1993: Bistability of ferroelectric liquid crystal in electric field
1993: Domain structures in ferroelectric liquid crystals
1993: Effect of PVA orientant on electrooptical properties and bistability in ferroelectric liquid crystal cell
1993: Figure of merit of liquid - crystal materials for optically addressed spatial modulators
1993: Optics and electrooptics of chiral smectic C liquid crystals
1993: Preparation of oriented photopolymers using polarized light
1995: Effect of surfactants on the electro-optical response in ferroelectric liquid crystals
1995: Inter-regional Liquid Crystal Society "Sodruzhestvo" ("Commonwealth")
1995: New results on liquid crystal alignment by photopolymerization
1996: Quasistatic domains in planar nematic liquid crystals around the dielectric inversion point
1996: The Life and Times of Vsevolod Konstantinovich Frederiks: 1885-1944
1997: Azimuthal anchoring of liquid crystals at the surface of photoinduced anisotropic films
1997: Azimuthal surface gliding of a nematic liquid crystal
1997: Electrooptic Response of a Cell with Two Liquid Crystalline Layers
1997: Physics and Applications of LC Photoalignment: Recent Results
1997: Russian Liquid Crystal Society awards first Freederiksz Medals
1998: Electrooptic response of a cell with two liquid crystalline layers
1998: Physics and applications of LC photo-alignment: recent results
1999: Effect of physical and structural parameters of liquid-crystal devices of the guest-host type of information representation on their optical characteristics
2000: Optimization of "guest-host" liquid crystal display
2002: Accurate Determination of Photo-Induced Nematic LC Pretilt Angle by Improved Crystal Rotation Method
2002: Birefringence Measurements of Photo-Aligning AZO-Dye Film
2002: Dynamics of Fast Nematic LC Shutters
2002: LCD-Design: Universal System for Optimization and Modeling of LC Devices
2002: Optimization of Reflective LCDS with Phase Compensators
2002: Photoanisotropic Effects in Poly-(Vinylcinnamate) Derivatives and Their Applications
2002: Spectral Photosensibilization of Optical Anisotropy in Poly-(Vinylcinnamate) Photo-Alignment Layers
2002: Synthesis and Properties of AZO-Dyes for LC Photo-Aligning
2004: Anisotropic shear viscosity in nematic liquid crystals: new optical measurement method
2004: Optimization of One-Polarizer Reflective LCDs with Phase Compensator
2004: Photoanisotropic Effects in Poly(vinyl-cinnamate) Derivatives and Their Applications
2006: Bistable and multistable states in ferroelectric liquid crystals
2006: Optimization and Modeling of Liquid Crystal Displays
2006: Slow relaxation processes in nematic liquid crystals at weak surface anchoring
2007: A robust polarization-spectral method for determination of twisted liquid crystal layer parameters
2007: Liquid Crystal in Rectangular Channels: New Possibilities for Three Dimensional Studies
2007: Liquid crystal photoalignment: history and future
2007: Variable liquid crystal pretilt angles generated by photoalignment of a mixed polyimide alignment layer
2008: Effect of combined action of electric field and light on gliding of the easy axis in nematic liquid crystals
2008: Electrically Controlled Birefringent Colors of Smectic C* Deformed Helix Ferroelectric Liquid Crystal Cells
2008: Inherent Continuous, Hysteretic Free and Memorized Gray Scale of FLC Display Cells Based on Bi- and Multistability Effects
2009: Achievements in liquid crystals orientation
2009: Light Scattering of Short Helix Pitch Ferroelectric Liquid Crystal
2009: Photoisomerization in Photoaligned Azo Dyes Exhibiting Photostability
2009: Special optical geometry for measuring twist elastic module K22 and rotational viscosity gamma1 of nematic liquid crystals

Sources

10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, G20
10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, G37
10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, G38
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, C
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, G
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, J
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P228
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P229
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P230
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P231
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P232
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P233
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P234
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P235
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (1) 469
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (1) 673
Appl. Opt., 32, 141
Appl. Phys. A, 64, 615
Appl. Phys. Lett., 70, 3359
Appl. Phys. Lett., 90, 243506
Appl. Phys. Lett., 94, 181910
Crystallography Reports, 51, 1030
EP 309.774 (1989/04/05)
EP 525.477 (1993/02/03)
Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, D
Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, O
Ferroelectrics, 141, 189
Ferroelectrics, 364, 95
Ferroelectrics, 365, 35
Ferroelectrics, 85, 303
Freiburger Arbeitstagung Flüssigkristalle, 18, V6
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz., 53, 2016
J. Appl. Phys., 102, 023510
J. Opt. Technol., 66, 537
J. Phys. (Paris), Suppl., 40, C3, 331
Kratk. Soobshch. Fiz., (1-2) 10
Kratk. Soobshch. Fiz., (11) 14
Kratk. Soobshch. Fiz., (8) 33
Kratk. Soobshch. Fiz., (9) 6
Kristallografiya, 20, 1240
Kristallografiya, 20, 984
Kristallografiya, 21, 589
Kristallografiya, 22, 603
Kristallografiya, 23, 1083
Kristallografiya, 23, 333
Kristallografiya, 23, 811
Kristallografiya, 25, 560
Kristallografiya, 27, 1019
Kristallografiya, 27, 1148
Kristallografiya, 27, 404
Kristallografiya, 28, 825
Kristallografiya, 32, 452
Kristallografiya, 33, 260
Kristallografiya, 34, 406
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 5
Liq. Cryst. Today, 5 (3) 12
Liq. Cryst. Today, 6 (4) 11
Liq. Cryst. Today, 7 (3) 7
Liq. Cryst., 14, 1055
Liq. Cryst., 31, 585
Liq. Cryst., 33, 175
Liq. Cryst., 35, 569
Liq. Cryst., 5, 1099
Liq. Cryst., 5, 1171
Liq. Cryst., 7, 131
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 351, 51
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 209
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 285
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 143, 101
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 180B, 167
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 9
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 37, 313
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 409, 251
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 410, 351
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 453, 107
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 479, 59
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 507, 41
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 510, 12
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 55, 193
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 74, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 99, 53
Mol. Materials, 2, 225
Mol. Materials, 2, 275
Opt. Spektrosk., 57, 472
Opt. Spektrosk., 66, 145
Opt.-Mekh. Prom-st., (6) 26
Phys. Lett. A, 51, 175
Phys. Rev. E, 53, 4918
Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz., 62, 438
Pis'ma Zh. Tekh. Fiz., 14, 394
Pis'ma Zh. Tekh. Fiz., 14, 397
Poverkhnost, (7) 5
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 2408, 130
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3318, 402
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3318, 454
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6487, 64870F
Usp. Fiz. Nauk, 163, 1
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 69, 1080
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 77, 1615
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 77, 2081
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 80, 704
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 81, 1307
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 85, 176
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 87, 177
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 87, 196
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 88, 2015
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 94, 125
Zh. Tekh. Fiz., 61 (11) 105
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1987, 98


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang