Index Name

Cheuk, Kevin K.L.

Alternative Writings

Cheuk, K.K.L.

Similar Names

Cheuk, Kevin Ka Leung

Co-authors

Bai, Chun-Li;   Chen, Hong-Zheng;   Chen, Junwu;   Dong, Yongqiang;   Dong, Yu-Ping;   Feng, Xin-De;   Kong, Xiang-Xing;   Kwok, Hoi-Sing;   Lai, Lo Ming;   Lam, Jacky W.Y.;   Law, Charles C.W.;   Li, Bing Shi;   Li, Zhen;   Ling, Liansheng;   Luo, Jingdong;   Mo, Zhi-Shen;   Peng, Han;   Shen, Jia-Cong;   Sun, Jing-Zhi;   Tang, Ben-Zhong;   Wan, Li-Jun;   Wang, Mang;   Wong, Henry N.C.;   Xiao, Xudong;   Xie, Zhi-Liang;   Xu, Kaitian;   Xu, Rui-Song;   Yang, Deliang;   Zheng, Qiang

Publication Titles

2000: Structure-Property Relationships for Photoconduction in Substituted Polyacetylenes
2000: Synthesis and Properties of Liquid Crystalline Polyacetylenes with Different Spacer Lengths and Bridge Orientations
2002: Functional Polyacetylenes: Synthesis, Thermal Stability, Liquid Crystallinity, and Light Emission of Polypropiolates
2002: Liquid Crystalline and Light Emitting Polyacetylenes: Synthesis and Properties of Biphenyl-Containing Poly(1-alkynes) with Different Functional Bridges and Spacer Lengths
2003: Helical Disubstituted Polyacetylenes: Synthesis and Chiroptical Properties of Poly(phenylpropiolate)s
2003: Self-Assembling of an Amphiphilic Polyacetylene Carrying L-Leucine Pendants: A Homopolymer Case
2003: Synthesis and Hierarchical Structures of Amphiphilic Polyphenylacetylenes Carrying L-Valine Pendants
2004: Syntheses and Mesomorphic and Luminescent Properties of Disubstituted Polyacetylenes Bearing Biphenyl Pendants
2005: Functional Disubstituted Polyacetylenes and Soluble Cross-Linked Polyenes: Effects of Pendant Groups or Side Chains on Liquid Crystallinity and Light Emission of Poly(1-phenyl-1-undecyne)s

Sources

Chem. Mater., 12, 213
Macromolecules, 33, 5027
Macromolecules, 35, 1229
Macromolecules, 35, 8288
Macromolecules, 36, 5447
Macromolecules, 36, 77
Macromolecules, 36, 7927
Macromolecules, 37, 6408
Macromolecules, 38, 3290


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang