Index Name

Chen, Hsin-Lung

Alternative Writings

Chen, H.L.

Similar Names

Chen, H.-L.

Co-authors

Chang, Chih-Shun;   Chang, Min-Ni;   Chang, Ying-Xun;   Chen, Chia-Chen;   Chen, Chun-Yu;   Chen, Jean-Hong;   Chen, Show-An;   Chen, Wen-Chang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Chiang, Wei-Shan;   Chiu, Fang-Choyu;   Chiu, Fang-Chyou;   Chu, Peter P.J.;   Chuang, Pei-Ying;   Fang, Der-Ming;   Hashimoto, Takeji;   Hsiao, Ming-Siao;   Hsieh, I-Fan;   Hsu, Chain-Shu;   Hsu, Jen-Yung;   Hsu, Pei-Nan;   Hsu, Wei-Long;   Huang, Yen-Yu;   Hwang, Jenn-Chiu;   Ivanov, Viktor A.;   Jeng, U-Ser;   Khalatur, Pavel G.;   Ko, Chung-Chi;   Kuo, Jing-Chung;   Lai, Wei-Chi;   Lee, Chia-Hua;   Lee, Wenchuan;   Li, Yen-Cheng;   Liao, Shao-Ching;   Liaw, Der-Jang;   Lin, Chia-Hung;   Lin, Chiu-Wei;   Lin, Hsien-Kuang;   Lin, J.S.;   Lin, Ming-Champ;   Lin, Shih-Yueh;   Lin, Tsang-Lang;   Liou, Willisa;   Liu, Wen-Liang;   Liu, Yi-Chun;   Lu, Jiang-Shing;   Lu, Shih-Yuan;   Nandan, Bhanu;   Rahman, M. Habibur;   Shyu, Jiing-Shen;   Su, Chun-Jen;   Tsai, Jang-Shiang;   Tsai, Jing-Cherng;   Tsai, Ming-Jer;   Tsao, Cheng-Si;   Tzeng, Fu-Yuan;   Wang, Rong-Chung;   Wu, Ja-Chi;   Wu, Jheng-Yuan;   Wu, Mei-Ling;   Wu, Ren-Jye;   Yang, Ching Hua;   Yang, Jen-Ming;   Yeh, Chao-Lin;   Yeh, Chao-Ling;   Yeh, Sheng-Wei;   Yu, Chi-Heisn

Publication Titles

1995: Miscibility and Crystallization Behavior of Poly(ethylene terephthalate)/Poly(ether imide) Blends
1996: Miscible blends of polystyrene and poly(.epsilon.-caprolactone) with phenylacetylene-carbon monoxide alternating copolymer
1996: Multiple melting and crystal annealing of poly(ethylene terephthalate) in its blends with poly(ether imide)
1997: Phase behavior of amorphous and semicrystalline blends of poly(butylene terephthalate) and poly(ether imide)
1998: A new binary system exhibiting simultaneous crystallization and spinodal decomposition: poly(ethylene-2,6-naphthalenedicarboxylate)/poly(ether imide) blend
1998: Solid-state complexes of poly(N-vinylpyrrolidone) and dodecylbenzenesulfonic acid: self-assembled structure and thermal properties
1999: Self-Assembled Mesomorphic Complexes of Branched Poly(ethylenimine) and Dodecylbenzenesulfonic Acid
1999: Supramolecular structure of the solid-state complexes of polyacrylamide and dodecylbenzenesulfonic acid
2000: A Mesomorphic Blend Based on the Solid-State Complexes of Polymers with Surfactants
2001: Crystallization Kinetics in Microphase-Separated Poly(ethylene oxide)-block-poly(1,4-butadiene)
2002: Correlation between crystallization kinetics and microdomain morphology in block copolymer blends exhibiting confined crystallization
2002: Crystallization in the Vesicle Walls Templated by Dry-Brush Block Copolymer/Homopolymer Blend
2002: Self-Assembly in the Bulk Complexes of Poly(ethylene oxide) with Amphiphilic Dodecylbenzenesulfonic Acid
2003: Face-Centered Cubic Lattice of Spherical Micelles in Block Copolymer/Homopolymer Blends
2003: Polymer nanocomposite containing CdS–ZnS core–shell particles: Optical properties and morphology
2004: Concurrent Transformation of Copolymer Domain Morphology Induced by the Order-Disorder Transition of Comb Block in Supramolecular Comb-Coil Block Copolymer
2004: Crystallization-Induced Microdomain Coalescence in Sphere-Forming Crystalline-Amorphous Diblock Copolymer Systems: Neat Diblock versus the Corresponding Blends
2005: Mesomorphic Complexes of DNA with the Mixtures of a Cationic Surfactant and a Neutral Lipid
2005: Mesomorphic Complexes of Poly(amidoamine) Dendrimer with DNA
2005: Molecular Architecture Effect on the Microphase Separations in Supramolecular Comb-Coil Complexes of Polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine) with Dodecylbenzenesulfonic Acid: (AB)nAn Block-Arm Star Copolymer
2006: Crystallization Behavior of Crystalline-Amorphous Diblock Copolymers Consisting of a Rubbery Amorphous Block
2006: Molecular Architecture Effect on Microphase Separation in Supramolecular Comb-Coil Complexes of Polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine) with Dodecylbenzenesulfonic Acid: AnBn Heteroarm Star Copolymer
2007: Crystallization Kinetics and Crystallization-Induced Morphological Formation in the Blends of Poly(e-caprolactone)-block-polybutadiene and Polybutadiene Homopolymer
2007: Tetragonally Packed Cylinder Structure via Hierarchical Assembly of Comb-Coil Diblock Copolymer
2008: Condensed multilamellar structure of a complex of DNA with an amphiphilic block copolymer
2008: Molecular Architecture Effect on the Self-Assembly Behavior of Comb-Coil Block Copolymers Displaying Lamellae-within-Lamellae Morphology
2009: Aggregation of Conjugated Polymers in Aromatic Solvent
2009: Gelation and Its Effect on the Photophysical Behavior of Poly(9,9-dioctylfluorene-2,7-diyl) in Toluene
2009: Scattering Study of the Conformational Structure and Aggregation Behavior of a Conjugated Polymer Solution
2009: Stereoregular Diblock Copolymers of Syndiotactic Polypropylene and Polyesters: Syntheses and Self-Assembled Nanostructures
2009: Tetragonally Packed Cylinder Structure of Comb-Coil Block Copolymer Bearing Heteroarm Star Architecture

Sources

J. Appl. Phys., 93, 5789
J. Macromol. Sci., Rev. Macromol. Chem. Phys., C46, 143
J. Polym. Res., 5, 199
J. Polym. Res., 6, 231
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 40, 519
Langmuir, 18, 5619
Langmuir, 21, 9426
Langmuir, 25, 1667
Langmuir, 25, 4668
Macromolecules, 28, 2845
Macromolecules, 32, 2967
Macromolecules, 33, 221
Macromolecules, 34, 6936
Macromolecules, 35, 9434
Macromolecules, 36, 764
Macromolecules, 37, 486
Macromolecules, 37, 8984
Macromolecules, 38, 10117
Macromolecules, 38, 9434
Macromolecules, 39, 4460
Macromolecules, 40, 3271
Macromolecules, 40, 5014
Macromolecules, 41, 8138
Macromolecules, 42, 1306
Macromolecules, 42, 2304
Macromolecules, 42, 3073
Polym. J. (Tokyo), 28, 976
Polymer, 37, 5461
Polymer, 38, 2747
Polymer, 39, 6067
Soft Matter, 4, 1306


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang