Index Name

Chen, Er-Qiang

Alternative Writings

Chen, E.-Q.;   Chen, E.Q.;   Chen, Erqiang

Co-authors

Avila-Orta, Carlos;   Chai, Chun-Peng;   Chen, Xiao-Fang;   Chen, Yong-Ming;   Cheng, Cai-Xia;   Cheng, Stephen Z.D.;   Chu, Pei-Hwei;   Du, Fangkai;   Duan, Xiao-Feng;   Fan, Qu-Li;   Fan, Xing-He;   Gao, Min;   He, Tianbai;   Hsiao, Benjamin S.;   Hu, Tianhui;   Huang, Wei;   Huang, Yun;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Ji, Yan;   Jia, Xin-Ru;   Jiao, Qing;   Jiao, Ti-Feng;   Kuang, Gui-Chao;   Lam, Jacky W.Y.;   Li, Christopher Y.;   Li, Tingcheng;   Li, Yan;   Liu, Jia-Hao;   Liu, Kai-Peng;   Liu, Ming-Hua;   Liu, Shaoyong;   Liu, Tianxi;   Liu, Xuan-Bo;   Liu, Zhong-Fan;   Lu, Su;   Lu, Yonglai;   Luo, Yu-Fei;   Ma, Xun;   Noda, Isao;   Peng, Hai-Lin;   Percec, Virgil;   Qi, Xiao-Ying;   Ren, Min-Qiao;   Shen, De-Yan;   Shen, Yi;   Shen, Zhi-Hao;   Sics, Igors;   Tang, Ben-Zhong;   Tang, Ru-Pei;   Tenneti, Kishore K.;   Tu, Ying-Feng;   Ungar, Goran;   Wan, Xin-Hua;   Wang, Bing-Bing;   Wang, Chunhua;   Wang, Du-Jin;   Wang, Fosong;   Wang, Ping;   Wang, Xia-Yu;   Wang, Xingzhu;   Wei, Yen;   Wu, Peiyi;   Xi, Fu;   Xie, Feng-Chao;   Xie, Helou;   Xu, Guo-Qiang;   Xu, Yi-Ding;   Yan, Donghang;   Ye, Chun;   Yeh, Jiuming;   Yi, Zhuo;   Yin, Xiao-Ying;   Yu, Tao;   Yu, Xin-Fei;   Yu, Zhen-Qiang;   Zhang, Dong;   Zhang, Hai-Liang;   Zhang, Hailaing;   Zhang, Xuefei;   Zhao, Ying;   Zhao, Yong-Feng;   Zheng, Ru-Qing;   Zhou, Qi-Feng;   Zhou, Yong;   Zhu, Xing-Qi

Publication Titles

1999: Phase Identification in a Series of Liquid Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structures. 6. Structure Changes from Smectic to Columnar Phases in a Series of Copolyethers Containing Odd and Even Numbers of Methylene Units in Equal Molar Composition
1999: Phase Identification in a Series of Liquid Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structures. 7. Phase Structures in a Series of Copolyethers Containing Odd and Even Numbers of Methylene Units of Different Compositions
2000: Phase identification in a series of liquid crystalline TPP polyethers and copolyethers having highly ordered mesophase structures. 8. Phase and structural evolution in a series of copolyethers containing odd-numbered methylene units in both comonomers
2003: Manipulating Supramolecular Self-Assembly via Tailoring Pendant Group Size of Linear Vinyl Polymers
2004: Hierarchical Assembly of a Series of Rod-Coil Block Copolymers: Supramolecular LC Phase in Nanoenviroment
2004: Molecular Weight Dependence of Phase Structures and Transitions of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Based on 2-Vinylterephthalic Acids
2005: A dendron based on natural amino acids: Synthesis and behavior as an organogelator and lyotropic liquid crystal
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2005: Influence of molecular weight on liquid crystalline behavior of linear and star mesogen-jacketed liquid crystal polymers
2005: Liquid-Crystalline Phase Development of a Mesogen-Jacketed PolymerApplication of Two-Dimensional Infrared Correlation Analysis
2006: ATRP Synthesis of Oligofluorene-Based Liquid Crystalline Conjugated Block Copolymers
2006: Compression-Induced Hierarchical Nanostructures of a Poly(ethylene oxide)-block-Dendronized Polymethacrylate Copolymer at the Air/Water Interface
2007: Synthesis and Phase Structures of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Containing 1,3,4-Oxadiazole Based Side Chains
2008: Design, synthesis, and characterization of a combined main-chain/side-chain liquid crystalline polymer based on mesogen-jacketed liquid crystal polymer via atom transfer radical polymerization
2008: Hydrogen-Bonded Thermostable Liquid Crystalline Complex Formed by Biodegradable Polymer and Amphiphilic Molecules
2008: Lamella-to-Lamella Transition and Effect of Coil-Stretching on Crystallization in a Rod-Coil Diblock Copolymer Containing Poly(.epsilon.-caprolactone)
2008: Self-Assembly of Amino-Acid-Based Dendrons: Organogels and Lyotropic and Thermotropic Liquid Crystals
2008: Synthesis, characterization, and self-assembly of comb-dendronized amphiphilic block copolymers
2009: Molecular Shapes of Monosubstituted Polyacetylenes in their Liquid Crystalline Phases
2009: Supramolecular Self-Assembly of Dimeric Dendrons with Different Aliphatic Spacers
2010: Novel semirigid water-soluble thermoresponsive polymers based on mesogen-jacketed liquid crystal polymers

Sources

Angew. Chem., Int. Ed., 44, 6025
Chem. Commun., 46, 3155
Chem. Mater., 20, 4173
Chem. Mater., 21, 456
J. Am. Chem. Soc., 125, 6854
J. Am. Chem. Soc., 127, 7668
J. Phys. Chem. B, 109, 6089
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 43, 3232
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 4205
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 7310
Macromol. Chem. Phys., 210, 707
Macromolecules, 32, 3574
Macromolecules, 32, 6981
Macromolecules, 33, 5159
Macromolecules, 37, 2854
Macromolecules, 37, 7188
Macromolecules, 39, 1364
Macromolecules, 39, 6327
Macromolecules, 40, 9361
Macromolecules, 41, 3175
Macromolecules, 41, 5223


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang