Index Name

Bu, Hai-Shan

Alternative Writings

Bu, H.-S.;   Bu, H.S.;   Bu, Haishan

Co-authors

Bao, Lirong;   Bi, Shuguang;   Bu, Jenny Z.;   Cao, Jie;   Cao, Miao-Yong;   Chen, Min;   Cheng, Dan;   Cheng, Rongshi;   Cheng, Stephen Z.D.;   Chi, Zhen-Guo;   Dai, Linsen;   Fan, Zhongyong;   Gu, Faming;   Gu, Fangming;   Gu, Qiaoying;   Hu, Jiacong;   Jin, Yi;   Lan, Qiang;   Liu, Yongjian;   Luise, Robert R.;   Ma, Zhongwen;   Ni, Na;   Pan, Robert;   Pan, Xinwei;   Shi, Wen;   Wang, Yiren;   Wunderlich, Bernhard;   Yang, Hu;   Yu, Tongyin;   Yu, Ying;   Zhang, Wei;   Zhang, Yi;   Zhao, Qinguo;   Zheng, Yun

Publication Titles

1981: The double melting peaks of poly(ethylene terephthalate)
1985: Double melting peaks and morphology of poly(ethylene terephthalate)
1988: Thermodynamic properties in the liquid state of high melting polymers containing phenylene and naphthylene groups
1999: Crystallization and melting behavior of liquid crystalline copolyesters based on poly(ethylene terephthalate)
1999: Effect of chain entanglements on heat transition behavior of polymers
1999: Thermal transition of a wholly aromatic thermotropic liquid crystalline copolyester
2000: Crystallization and melting behavior of nanopolymeric particles containing single or a few chains
2001: Blends of thermotropic liquid crystalline polyester and poly(ethylene terephthalate)
2003: Melting Behavior and Morphology of Freeze-Dried Ultra-high Molar Mass Polyethylene
2003: Morphology and phase behavior of the PET/HBA/HQ/TA copolyesters
2006: New Observation on Morphology of a Thermotropic Liquid Crystalline Polyesterimide Crystallized at High Temperature

Sources

Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 24, 1712
Gaofenzi Tongxun, 1981, 461
Gaofenzi Tongxun, 1985, 191
Gaofenzi Xuebao, 1999, 332
J. Macromol. Sci., Phys., B39, 93
J. Macromol. Sci., Phys., B40, 1003
J. Macromol. Sci., Phys., B42, 127
J. Macromol. Sci., Phys., B45, 325
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 37, 369
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 37, 3763
Makromol. Chem., 189, 1579


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang