Index Name

Blagodatskikh, I.V.

Co-authors

Astapova, T.V.;   Godovsky, Yu.K.;   Makarova, N.N.;   Matukhina, E.V.;   Petrovskii, P.V.

Publication Titles

1999: Synthesis of cyclolinear polyorganocarbosiloxanes capable of self-organization


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang