Index Name

Bidna, T.

Similar Names

Bidna, Tetyana

Co-authors

Chien, L.-C.;   Dumont, M.;   Kelly, J.;   Kiselev, A.D.;   Lindau, J.;   Nadtoka, O.;   Olkhovyk, L.;   Syromyatnikov, V.;   Yaroshchuk, O.;   Yaroshchuk, O.V.;   Zakrevskyy, Yu.

Publication Titles

2003: Photoinduced three-dimensional orientational order in side chain liquid crystalline azopolymers
2004: Photoinduced 3D Orientational Order in Liquid Crystalline Azopolymers Studied by the Method of Attenuated Total Reflection
2005: The Initial and Photoinduced 3D Orientational Order in Polymethacrylates with Azobenzene Side Groups


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang