Index Name

Bezborodov, V.S.

Similar Names

Bezborodov, B.S.;   Bezborodov, Vladimir S.

Co-authors

Abdulin, A.Z.;   Adomenas, P.;   Agafonova, I.F.;   Andryukhova, N.P.;   Astaf'ev, V.M.;   Beletskaya, I.P.;   Bubel', O.N.;   Bubel, O.N.;   Bumagin, N.A.;   Czupryñski, K.;   Dabrowski, R.;   Dziaduszek, J.;   Geivandov, R.Kh.;   Glushonok, G.K.;   Gorelenko, A.Ya.;   Grebenkin, M.F.;   Grinkevich, A.O.;   Grinkevich, O.A.;   Haase, W.;   Ivanov, I.O.;   Ivashchenko, A.V.;   Karamysheva, L.A.;   Kauhanka, M.M.;   Kauhanka, N.N.;   Klepets, O.A.;   Kobyasheva, S.V.;   Kondratenkov, V.M.;   Konovalov, V.A.;   Kornienko, Ye.V.;   Kovalenko, N.I.;   Kovganko, N.N.;   Kovganko, V.N.;   Kovshik, A.P.;   Kozintsev, S.I.;   Kuptsov, S.A.;   Kuz'Michkin, P.V.;   Lapanik, V.I.;   Lapanik, V.J.;   Lebedeva, T.L.;   Lee, C.J.;   Lindau, Yu.;   Martishonok, V.V.;   Min'ko, A.A.;   Minko, A.A.;   Muravskii, A.A.;   Naumenko, V.;   Naumenko, V.I.;   Nazarov, V.G.;   Nikanovich, M.V.;   Okamoto, H.;   Panichev, M.I.;   Parshin, A.M.;   Petrov, V.F.;   Petrovich, A.E.;   Petryaev, E.P.;   Plate, N.A.;   Polozov, G.I.;   Polushin, S.G.;   Posledovich, N.R.;   Ptashinkov, Yu.L.;   Ptashnikov, Yu.L.;   Rachkevich, V.S.;   Radzhab, I.;   Raszewski, Z.;   Roitman, K.V.;   Ryumtsev, E.I.;   Rzheusskii, V.V.;   Saburov, B.S.;   Sasnouski, G.M.;   Sasnovski, G.;   Sasnovski, G.M.;   Shabanov, V.F.;   Shandryuk, G.A.;   Shereshovets, N.N.;   Silenko, D.V.;   Sirutkaitis, R.;   Sycheva, T.I.;   Takenaka, S.;   Tal'roze, R.V.;   Talroze, R.V.;   Tasaka, T.;   Torgova, S.I.;   Trokhimets, D.A.;   Tsvetkov, V.N.;   Tyvorski, V.I.;   Tyvorskii, V.I.;   Vasilevskiy, D.A.;   Volod'ko, L.V.;   Zyryanov, V.Y.

Publication Titles

1977: Racemic 2-methylbutyl esters of p'-alkoxybenzylidene-p-amino-.alpha.-methylcinnamic acid
1977: Some optical properties of 2-methylbutyl p-alkoxybenzylidene-p-amino-.alpha.-methylcinnamates
1979: Synthesis of mesomorphic derivatives of p-aminobenzoic acid
1979: Synthesis of mesomorphic esters of p-(p-alkoxyphenylazo)benzoic, -o-chlorobenzoic, cinnamic, and .alpha.-methylcinnamic acids
1980: Oxidation of some azobenzoic acid esters by p-carbomethoxyperbenzoic acid
1982: 2-Methylbutyl ester of p-[p-(p-decyloxyphenylazo)-o-chlorobenzoyloxy]benzoic acid having ferroelectric chiral smectic-C phases
1982: 9th Int. Liq. Cryst. Conf., Bangalore
1982: Mesomorphic properties of some derivatives of benzoic and cinnamic acids
1982: Synthesis and luminescence properties of mesomorphic esters of p-(p-alkoxystyryl)benzoic acids
1982: Synthesis and study of liquid-crystal properties of some optically active derivatives of biphenyl and phenylcyclohexane
1982: p-Thiocyanatophenyl esters of p'-alkyl(alkoxy)benzoic acids
1983: Synthesis of p-cyanophenyl esters of p-substituted o-chlorobenzoic acids
1983: Synthesis of trans-4-alkyl-1-phenylcyclohexanes and their derivatives
1984: Synthesis and mesomorphic properties of esters of aromatic acids containing ethylene and oxymethylene fragments
1985: 5-aya Vses. Konf. po Zhidk. Kristallam i ikh Prakt. Primeneniyu
1985: Synthesis and mesomorphic properties of trans-2-alkyl-5-carboxy-1,3-dioxanes and their derivatives
1986: 11th Int. Liq. Cryst. Conf., Berkeley
1986: Study of the ferroelectric properties of mixtures of racemic and optically active liquid crystals
1986: Synthesis and mesomorphic properties of derivatives of 4-cyano-4-hydroxy-3-methylbiphenyl
1987: 4-Amylphenyl ester of 4-(trans-4-ethylcyclohex-2-enoyloxy)benzoic acid as component of liquid-crystal material for electrooptical devices
1987: Mesomorphic properties of aryl 4-methylcyclohexanecarboxylates
1987: Synthesis and mesomeric properties of some cyclohexanecarboxylic acid derivatives
1987: p-(p'-Cyanobiphenyl) esters of 4-alkylcyclohex-2-enecarboxylic acids as components of liquid-crystal materials
1988: 2-(4,3-Disubstituted phenyl)-5-alkyl-1,2,3-dioxaborinane derivatives and nematic liquid crystal materials containing them
1988: Butoxyphenyl ester of trans-4-propylcyclohex-2-enecarboxylic acid as a component of a liquid-crystal composition
1988: Characteristics of relaxational dynamics and the structure of nematogens
1988: Effect of structural factors on IR absorption spectra of liquid crystalline carboxylic acids
1988: Synthesis and mesomorphic properties of aryl esters of 4-alkyl-1-and -3-cyclohexenecarboxylic acids
1989: Dielectric relaxation of cyano-containing nematics
1989: Mesomorphic properties of aryl esters of trans-4-alkyl-2-methylcyclohexane-1-carboxylic acids
1989: Synthesis and mesomorphic properties of 2-(4-carboxyphenyl)-5-alkyl-1,3,2-dioxaborinanes and their cyano derivatives
1989: Synthesis and mesomorphic properties of cis-, trans-2-alkyl-5-methyl-5-carboxy-1,3-dioxanes and their derivatives
1989: Synthesis, mesomorphic properties and potential applications of aryl esters of 4-n-alkylcyclohexene-1-carboxylic acids in electrooptic displays
1990: Comparison of dielectric relaxation for a mesogen and a nonmesogen
1990: Dielectric dispersion in monotropic liquid crystals
1990: Effect of the double-bond position in the cyclohexene fragment on the liquid-crystal properties of the compounds and the electrooptical parameters of compositions containing these compounds
1990: Liquid crystalline alicyclic compounds. II. 3r-Methyl-4t-alkyl-1c-(4-substituted phenyl)cyclohexanes
1990: Liquid crystalline phenylcyclohexanes with a lateral methyl substituent
1990: Synthesis and mesomorphic properties of 3-halo-4-cyanophenyl esters of cyclohexylbenzoic and 4-biphenylcarboxylic acids
1991: Synthesis and mesomorphic properties of 4'-cyano-3'-chloro-4-biphenylyl esters of trans-4-alkylcyclohexanecarboxylic and 4-alkylbenzoic acids
1991: Synthesis and mesomorphic properties of 4-alkyl-3,4'-disubstituted biphenyls and terphenyls
1991: Synthesis and mesomorphic properties of cyano derivatives of 2-(4-carbohydroxy-3-halogenphenyl)-4-alkyl-1,3,2-dioxaborinanes
1991: Synthesis and mesomorphic properties of cyano derivatives of 5-alkyl-2-(4-carboxy-3-halophenyl)-1,3,2-dioxaborinanes
1991: Synthesis and mesomorphic properties of some derivatives of ethyl cis-2,6-dimethyl-2-cyclohexen-4-one-1-carboxylate
1992: Comparative Analysis of IR Spectra of Solutions and Pure Cis-3-(-4-Methoxydiphenyl-4) Trans-6-Pentyl-1-r-Cyclohexane Alcohol
1992: Kerr effect in the isotropic phase of monotropic liquid crystals
1992: Mesogenic Properties of some Novel Derivatives of 1,3-Dioxa-2-Borane
1992: Mesomorphic Properties of Some 3-Difluoromethoxy 4,4'-Disubstituted Biphenyls and Terphenyls
1992: On Mesomorphic Properties of the Some Derivatives of 4-(4-Substituted Phenyl)-2-Hydroxyacetophenones
1992: Structure formation in solutions of -N-dimethylamino-4-dodecyloxypropiophenone salts and in complexes with poly(acrylic acid)
1992: Synthesis and Mesomorphic Characteristic of 4-Alkyl-4-Methylbiphenyl or 4-(4-Alkyl-3-Methyl-Cyclohex-3-enyl-1)Phenyl Esters of Some Carbocyclic and Heterocyclic Acids
1992: Synthesis and Mesomorphic Properties of 6-(4-Substituted Phenyl)-3-Methyl-1,2-Benzisoxazoles and their Derivatives
1992: Synthesis and Mesomorphic Properties of Some Derivatives of 2,3-Dihydropyran-4-One
1992: Synthesis and Mesomorphic Properties of Trans 4-Alkylcyclohexyl Esters of Trans-4-Alkylcyclohex-2-Enecarboxylic Acids
1992: Synthesis and mesomorphic properties of some 3-substituted-4-cyanophenyl esters, 4'-cyano-3-substituted-4-biphenyl esters of 4-(trans-4-alkylcyclohexyl) benzoic, 4-alkyl-1,3-substituted biphenyl-4'-carboxylic, trans-4-alkylcyclohexanecarboxylic and 4-alkylbenzoic acids and electrooptic parameters of liquid-crystalline mixtures containing these compounds
1992: Synthesis and mesomorphic properties of some derivatives of 2-methylcyclohex-2-ene-4-one-1-carboxylic and cis-2,6-dimethyl cyclohex-2-ene-4-one-1-carboxylic acids
1995: Mesomorphic properties of phenyl 4-(5-alkyl-1,3,2-dioxaborin-2-yl)benzoates. Influence of terminal and lateral substitution
1996: Induction and stabilization of smectic phases in amphiphilic hydrogen-bond complexes
1996: Liquid crystalline oxygen containing heterocyclic derivatives
1996: Radiation-chemical transformations of derivatives of cis-4-(4'-methoxyphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
1996: Structure and phase transitions in complexes of poly(acrylic acid) with salts of .beta.-N-dimethylamino-4-alkyl- and 4-alkyloxypropiophenones
1996: Synthesis and properties of some laterally substituted liquid crystals
1997: Lateral substitution in nematic systems
1997: The synthesis and properties of some mesomorphic cyclohexene derivatives
1998: Synthesis and mesomorphic properties of some cyclohex-2-en-1-one derivatives
1999: Liquid crystalline 1,4-disubstituted cyclohexenylene derivatives
2000: LC diketones: synthesis, transformations and mesomorphic properties
2000: X-Ray Diffraction Study of some Liquid Crystalline 2,5-Disubstituted 1,3,2-dioxaborinane Derivatives
2001: 3-(2-Cyanoethyl )-6-aryl- or 6-(trans-4-alkylcyclohexyl)cyclohex-2-enones: synthesis, transformations and mesomorphic properties
2001: 3-Aryl- or 3-(trans-4-alkylcyclohexyl)- 6-arylcyclohex-2-enones: synthesis, transformations and mesomorphic properties
2002: New Bent-Core Mesogenes: 3,4-Disubstituted Furoxanes
2002: New liquid crystalline cyclohexene and cyclohexane derivatives and compositions based upon them
2003: New liquid crystalline 3-methyl-6-(4-substituted phenyl)-4,5-dihydrobenzo[d]isoxazoles and 3,5-disubstituted 4,5-dihydroisoxazoles: synthesis and mesomorphic properties
2003: Synthesis and Mesomorphic Properties of New 3-Aryl-5-cyano-4,5-dihydroisoxazoles
2004: New liquid crystalline 3,4-disubstituted furoxanes
2004: Synthesis of new liquid crystalline compounds containing a {\f1 b}-hydroxyketone fragment in the side chain
2004: Synthesis of new liquid crystalline compounds containing an {\f1 a},{\f1 b}-unsaturated ketone and {\f1 b}-chloroketone groups in the side chain
2005: Chiral liquid crystalline 3,6-disubstituted cyclohex-2-enones, their derivatives and FLC compositions based upon them
2007: Aligning effect of magnetic field on PDLC films during the phase separation

Sources

11th Int. Liq. Cryst. Conf., Berkeley, 1986, 159
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, A
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P833
5-aya Vses. Konf. po Zhidk. Kristallam i ikh Prakt. Primeneniyu, 1985, V
9th Int. Liq. Cryst. Conf., Bangalore, 1982, A
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 313, 1168
FR 2.608.608 (1988/06/24)
Kristallografiya, 34, 1044
Liq. Cryst., 10, 799
Liq. Cryst., 10, 803
Liq. Cryst., 11, 373
Liq. Cryst., 11, 385
Liq. Cryst., 18, 213
Liq. Cryst., 20, 785
Liq. Cryst., 21, 801
Liq. Cryst., 23, 69
Liq. Cryst., 23, 771
Liq. Cryst., 24, 647
Liq. Cryst., 26, 271
Liq. Cryst., 27, 935
Liq. Cryst., 28, 1755
Liq. Cryst., 28, 897
Liq. Cryst., 29, 521
Liq. Cryst., 3, 901
Liq. Cryst., 30, 579
Liq. Cryst., 31, 295
Liq. Cryst., 32, 889
Liq. Cryst., 4, 209
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 281, 135
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 339, 167
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 259
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 192, 113
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6637, 66370B
Russ. J. Org. Chem., 39, 1777
Russ. J. Org. Chem., 40, 1295
Russ. J. Org. Chem., 40, 1477
SU 1.301.827 (1987/04/07)
SU 1.361.167 (1987/12/23)
SU 1.409.623 (1988/07/15)
SU 899.536 (1982/01/23)
Vestn. Belorus. Un-ta Ser. 1, (1) 22
Vestsi Akad. Navuk BSSR, Ser. Fiz.-Mat. Navuk, (1) 66
Vestsi Akad. Navuk BSSR, Ser. Fiz.-Mat. Navuk, (3) 97
Vestsi Akad. Navuk BSSR, Ser. Fiz.-Mat. Navuk, (5) 63
Vestsi Akad. Navuk Belarusi, Ser. Khim. Navuk, (1) 63
Vysokomol. Soedin. A, 34 (11) 132
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 27
Zh. Fiz. Khim., 66, 2421
Zh. Org. Khim., 13, 2181
Zh. Org. Khim., 15, 2153
Zh. Org. Khim., 15, 803
Zh. Org. Khim., 16, 138
Zh. Org. Khim., 18, 1240
Zh. Org. Khim., 18, 1329
Zh. Org. Khim., 18, 2170
Zh. Org. Khim., 19, 1512
Zh. Org. Khim., 19, 1669
Zh. Org. Khim., 20, 1913
Zh. Org. Khim., 21, 440
Zh. Org. Khim., 22, 1482
Zh. Org. Khim., 23, 1268
Zh. Org. Khim., 23, 150
Zh. Org. Khim., 24, 615
Zh. Org. Khim., 25, 2168
Zh. Org. Khim., 25, 2399
Zh. Org. Khim., 25, 377
Zh. Org. Khim., 26, 2178
Zh. Org. Khim., 26, 2583
Zh. Org. Khim., 27, 1738
Zh. Org. Khim., 27, 385
Zh. Org. Khim., 27, 830
Zh. Prikl. Spektrosk., 48, 83


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang