Index Name

Berezin, V.I.

Co-authors

Babkov, L.M.;   Bogachev, N.V.;   Gorshkova, O.V.;   Kats, M.L.;   Kolesnikova, A.A.;   Malyaeva, N.A.;   Nedranets, Yu.I.;   Nedranets, Yu.L.;   Puchkovskaya, G.A.;   Ropavka, O.A.;   Sevest'yanov, V.P.;   Sevost'yanov, V.P.;   Tatarinov, S.I.;   Zotov, N.B.

Publication Titles

1976: Electronic absorption spectra, stoichiometric composition, and stability constants of complexes with charge transfer in liquid crystals
1977: Charge-transfer complexes of azoxybenzenes
1978: Calculation of the absorption spectra of liquid-crystal complexes formed on the basis of azoxybenzene derivatives
1979: Structure of liquid crystal complexes formed by substituted derivatives of azoxybenzene with tetracyanoethylene and tetracyanoquinodimethan
1979: Structure of liquid-crystal complexes formed by substituted azoxybenzene derivatives
1988: Optical properties of liquid-crystal displays based on the guest-host effect
1990: Electronic absorption spectra of dyes in isotropic solutions and oriented liquid crystal films
1997: Conformation Mobility, Dynamic and Phase Transitions of Mesogenes

Sources

Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, C
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz., 19 (10) 158
Nekotor. Probl. Khim. Fiz., Saratov, (Ch. 2) 47
Opt.-Mekh. Prom-st., (11) 10
Zh. Fiz. Khim., 51, 1814
Zh. Fiz. Khim., 52, 1077
Zh. Strukt. Khim., 20, 167
Zh. Strukt. Khim., 20, 747


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang