Index Name

Ben, Teng

Alternative Writings

Ben, T.

Co-authors

Chen, Chun-Hai;   Jiang, Zhen-Hua;   Li, Li-Wei;   Ma, Jia;   Sun, Hui;   Wang, Han-Fu;   Wu, Zhong-Wen;   Xu, Ying-Kai;   Zhang, Wan-Jin;   Zheng, Qiang

Publication Titles

2001: Shear-induced stabilization of the nematic phase in a side group-containing poly(aryl ether ketone) copolymer


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang