Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Belyaev, N.F.

Co-authors

Dmitrieva, G.V.;   Egorova, K.V.;   Esin, M.S.;   Pozhidaev, V.M.;   Romanova, V.I.;   Shcheglova, V.A.;   Vigdergauz, M.S.

Publication Titles

1985: p,p'-Methoxyethoxyazoxybenzene as a preferable liquid crystal stationary phase of the chromatographic fragment of a universal system of chemical analysis. (Review)
1988: Thermodynamics of interface interactions in the mesogene - gas system. The sorption characteristics of p,p'-ethyoxypropoxyazoxybenzene
1989: Alternation of chromatographic properties of liquid crystal azoxy ethers
1989: Gas-chromatographic method for determination of isomers of organic compounds
1989: Gas-liquid crystal chromatography

Sources

Fresenius' Z. Anal. Chem., 335, 70
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1989, 1402
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 28 (6) 3
Kolloidn. Zh., 50, 343
SU 1.458.806 (1989/02/15)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang