Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Belyaeva, E.V.

Similar Names

Beliaeva, E.V.;   Belyaeva, E.B.

Co-authors

Andreeva, L.N.;   Asinovskaya, D.N.;   Astapenko, E.P.;   Bezrukova, M.A.;   Bilibin, A.Yu.;   Bushin, S.V.;   Skorokhodov, S.S.;   Solov'eva, Zh.V.;   Tsvetkov, N.V.;   Tsvetkov, V.N.;   Zuev, V.V.

Publication Titles

1996: Hydrodynamic, dynamooptical, and electrooptical characteristics of a linear polyester containing mesogenic biphenyloxyalkylene fragments in the polymer chain
1997: Hydrodynamic and conformational characteristics of para-aromatic polyesters with dimethylsiloxane fragments in the backbone
1997: Hydrodynamic, dynamical optical, and conformational properties of para-aromatic polyesters with dimethylsiloxane links in backbone chain
1998: Hydrodynamic and conformational properties of para-aromatic polyester molecules with flexible oxyethylene fragments in the backbone
1999: Hydrodynamic and conformational properties of aromatic polyesters containing flexible polyoxyethylene fragments

Sources

Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 331, 35
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1308
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1376
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 2051
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 1891


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang