Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Batyuk, V.A.

Similar Names

Batjuk, V.A.;   Batyuk, Vladimir A.

Co-authors

Abramova, T.A.;   Akhinin, O.A.;   Bobysheva, T.Yu.;   Boronia, T.N.;   Boronina, T.N.;   Burova, N.Yu.;   Chudinov, G.E.;   Druzhinin, S.I.;   Galatina, A.I.;   Khasanova, T.V.;   Konstantinov, A.I.;   Kovshev, E.I.;   Lyukmanov, N.F.;   Mandrugina, T.N.;   Morosov, Yu.N.;   Morozoc, Yu.N.;   Morozov, Yu.N.;   Piotrovskaya, M.Yu.;   Reiter, A.V.;   Sabatina, T.I.;   Sergeev, G.B.;   Shabatina, T.I.;   Shurpach, V.I.;   Stepanov, M.B.;   Tobolov, A.A.;   Uzhinov, B.M.;   Yarovoi, Yu.K.;   Yarovoy, Yu.K.

Publication Titles

1979: Effect of a liquid crystal matrix on the photolysis and dimerization of 2-nitroso-2-methylpropane
1979: Nucleophilic substitution in the aromatic ring in a liquid crystal matrix
1981: Chemical reactions in liquid crystals
1982: Effect of the phase state of a liquid-crystal matrix (MBBA) on the formation of nitroxyl radicals
1983: Effect of nitroso compound dimerization on nitroxyl radical formation in 2-methyl-2-nitrosopropane photolysis in liquid-crystalline and isotropic phases
1983: Reactions in liquid crystals. Kinetics of the reaction of 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidol-1-oxyl with hydrazobenzene
1983: Reactions in liquid crystals. Thermodynamics and kinetics of the establishment of the monomer-2-methyl-2-nitrosopropane dimer equilibrium
1984: Kinetics of the interaction between nitroxyl radical and diphenylcarbazone in a liquid crystal (in the isotropic-nematic phase transition region)
1984: Kinetics of the reaction of nitroxyl radicals with diphenylcarbazone in a liquid-crystal solvent in the presence of oxygen
1984: Study of phase transitions in mixtures of the nematic liquid crystal N-4-(methoxybenzylidene)-4'-n-butylaniline with additives of organic compounds by the differential scanning calorimetric method
1986: Fluorescence of 2,3-dimethyl-1,4-naphthoquinol-1-dimethylphosphate in aqueous solutions
1986: Kinetic description of the chemical reactions in the pretransitional region of the isotropic phase of a liquid crystal
1986: Kinetics of reduction of nitroxyl radicals by hydrazo compounds in the liquid crystal mesophase. Effect of nematic ordering
1986: Nematic ordering of liquid crystal and the kinetics of nitroxyl radical reduction
1988: Effect of liquid-crystal order on the relative efficiency of trapping of tert-butyl radicals by some nitroso compounds
1988: Effect of the 4-amyl-4'-cyanobiphenyl liquid-crystal phase state on the kinetics of nitroxyl-radical formation
1988: Nitroxide formation in the solid state of the liquid crystal 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl
1988: Possibility of the study of oxidation kinetics of mesomorphic films of cholesteric liquid crystals by the variation of spiral pitch
1989: Effect of oxidation products of cholesteric liquid crystals on the spiral pitch
1989: Effect of the structure-phase state of 4-n-amyl-4'-cyanobiphenyl liquid crystal on the kinetics of formation of nitroxyl radicals
1989: Kinetics of the reduction of nitroxyl radicals by hydrazo compounds in a nematic liquid crystal
1989: Phenomenological approach to the description of the dimerization kinetics in nematic mesophase
1990: Cage effect in reactions of free-radical formation and recombination in nematic and cholesteric liquid crystals
1990: Enzymic oxidation of quinolphosphate in the presence of lyotropic liquid crystals
1990: Influence of molecular structure and molecular ordering type on nitroxide formation kinetics in some low temperature solid states of cyanobiphenyls
1990: Kinetics of chemical reactions in liquid crystals
1990: Reactions in liquid crystals at low temperatures
1990: Structure effects on thermal bimolecular reaction kinetics in frozen MBBA and MBBA:EBBA mixtures
1990: The kinetic and diffusion regimes of the reduction of nitroxide by hydrazobenzene in frozen liquid crystal materials
1990: The phase-structural transitions in liquid crystalline alkoxycyanobiphenyls and the kinetics of nitroxides formation
1991: Kinetics of reduction of a nitroxyl radical by hydrazobenzene in frozen liquid crystals
1992: Photoinduced formation of nitroxides in partially disordered solid phases of plastic and liquid crystals
1992: Radical Oxidation in Thermotropic Mesophase of Cholesterol Esters
1992: The effect of magnetic field and temperature on the photoinduced formation of nitroxides in smectic liquid crystalline systems
1992: The investigation of the dynamics of liquid crystalline alkoxycyanobiphenyls at low temperatures by spin probe method
1992: The modification of transition state theory for thermal bimolecular reactions in nematic liquid crystals
1993: Radical reactions in plastic crystals at low temperatures
1994: Kinetics of thermal decomposition of 4,4'-azobis[4-cyanopentanoic acid] in isotropic and liquid crystalline solvents
1994: Low temperature solid states of mesogenic alkyl- and alkoxy-cyanobiphenyls and nitroxide formation kinetics
1994: Thermal-decay kinetics of azobisisobutyronitrile in a nematic liquid crystal
1995: Kinetics of diffusion-controlled reactions in plastic crystals
1996: Kinetic model of the chemical processes in the plastic mesophases
1996: Low temperature reactions in mesogenic alkylcyanobiphenyls and their derivatives
1997: "Cage effect" in thermotropic liquid crystals

Sources

14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, I
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 246, 1409
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 279, 935
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 289, 1429
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 300, 136
Int. Conf. Low Temp. Chem., 2nd, 19
Int. Conf. Low Temp. Chem., 2nd, 35
Itogi Nauki Tekh., Ser.: Kinet. Katal., 21, 1
Khim. Fiz., 16 (6) 154
Khimiya Niz. Temperatur i Kriokhim. Tekhnol., (2) 69
Kinet. Katal., 24, 283
Kinet. Katal., 24, 538
Kinet. Katal., 25, 1053
Kinet. Katal., 27, 1115
Kinet. Katal., 27, 291
Kinet. Katal., 30, 618
Kinet. Katal., 32, 1317
Kinet. Katal., 35, 503
Kinetika i Mekhanizm Khim. Reaktsii v Tverd. Tele, Chernogolovka, 1981, 114
Liq. Cryst., 4, 181
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 211, 407
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 248, 611
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 161, 109
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 166, 105
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 186, 87
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 186, 93
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 277
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 283
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 289
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 193, 127
Mol. Materials, 2, 35
Mol. Materials, 2, 41
Mol. Materials, 2, 47
Sovrem. Metody YAMR i EPR v Khimii Tverd. Tela. Materialy 3 Vses. Koordinats. Soveshch. Uchenykh i Spets. In-tov AN SSSR, Noginsk, 1-3 Iyunya, 1982, Chernogolovka 163
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 59, 1171
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 20, 55
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 24, 55
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 25, 382
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 27, 178
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 29, 616
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 35, 334
Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 36, 336
Zh. Fiz. Khim., 62, 503
Zh. Obshch. Khim., 59, 1974


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang