Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Batrakova, T.V.

Co-authors

Astnovskaya, D.N.;   Baklagina, Yu.G.;   Gusinskaya, V.A.;   Koton, M.M.;   Kudryavtsev, V.V.;   Kuznetsov, N.P.;   Lukasov, S.V.;   Lyubimova, G.V.;   Mikhailova, N.V.;   Nasledov, D.M.;   Romashkova, K.A.;   Savenkov, A.D.;   Sidorovich, A.V.

Publication Titles

1988: Formation of supermolecular structure in polyamide-polyimide systems
1992: Study of thermal transitions and changes of supermolecular structure in copoly(ester amide)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang