Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bashkatova, A.I.

Co-authors

Evstigneeva, R.P.;   Senyushkina, N.N.;   Shevts, V.I.;   Shvets, V.I.;   Smirnova, G.V.;   Volynskaya, V.N.

Publication Titles

1970: Synthesis of glucosyl and mannosyl diglycerides
1971: Glycosyl diglycerides. I. Synthesis of mannopyranosyl and glucopyranosyl diglycerides
1971: Synthesis of diglycosyldiglyceride
1972: Directed synthesis of glycoside diglycerides of different acids
1972: Glycosyl diglycerides. III. Synthesis of unsaturated mannosyl diglyceride
1972: Glycosyl diglycerides. IV. Synthesis of diglucosyl diglyceride
1973: Glycoside diglycerides. V. Synthesis of galactosyl diglyceride
1973: Synthesis of glycosyl diglycerides

Sources

Chem. Phys. Lipids, 10, 267
Zh. Org. Khim., 6, 1756
Zh. Org. Khim., 7, 1644
Zh. Org. Khim., 7, 2627
Zh. Org. Khim., 8, 208
Zh. Org. Khim., 8, 2271
Zh. Org. Khim., 8, 2277
Zh. Org. Khim., 9, 1393


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang