Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Basaeva, Ya.V.

Alternative Writings

Basaeva, Y..V.

Co-authors

Blokhina, S.V.;   Krestov, A.G.;   Ol'khovich, M.V.;   Sibrina, G.V.

Publication Titles

1992: Microencapsulated mesomorphic p-n-heptoxy-p'-cyanobiphenyl as a sorbent in gas-liquid chromatography
1993: Stationary phase for gas chromatography based on microencapsulated mesomorphic p-n-heptyloxy-p'-cyanobiphenyl


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang