Index Name

Baranov, V.G.

Co-authors

Alener, L.V.;   Beber, L.M.;   Bezruk, L.I.;   Bilibin, A.Yu.;   Bolotnikova, L.S.;   Deberdeev, R.Ya.;   El'yashevich, G.K.;   Frenkel, S.Ya.;   Krasovskii, A.N.;   Kurnosov, V.V.;   Lavrent'ev, V.K.;   Lavrentyev, V.K.;   Leosko, E.A.;   Lipatov, Yu.S.;   Litvina, T.G.;   Mnatsakanov, S.S.;   Panov, Yu.N.;   Pashkovskii, E.E.;   Poddubny, V.I.;   Poddubnyi, V.I.;   Polyakov, D.N.;   Sidorovich, A.V.;   Skorokhodov, S.S.;   Stoyanov, O.V.;   Varlamov, A.V.

Publication Titles

1979: Thermotropic mesomorphic state of orientationally crystallized polyethylene
1982: Characteristics of the deformation of polypropylene melts in a supercooled state
1982: Degree of stretching of macromolecules resulting in orientation crystallization
1982: Mesomorphic state of polypropylene
1982: Possibility of observing the structure forming process in polypropylene crystallization
1982: X-ray studies of smectic-crystal and crystal-smectic transition in oriented polypropylene
1984: Relation between thermodynamic characteristics of poly(decamethylene terephthaloyldi-p-oxybenzoate) and molecular weight
1985: Thermodynamic characteristics and phase states of poly[decamethylene terephthaloylbis(4-oxybenzoate)]
1986: Pre-transition phenomena in the crystallization and melting of flexible-chain polymers
1990: IR spectra and structure of polyethylene coatings on single-crystal silicon and germanium carriers
1991: Hydrodynamic behavior of cellulose triacetate in solution and structure of interfaces

Sources

Acta Polym., 33, 427
Acta Polym., 33, 483
Acta Polym., 37, 329
Fiz. Tverd. Tela (Leningrad), 24, 881
Vysokomol. Soedin. A, 27, 623
Vysokomol. Soedin. A, 32, 2174
Vysokomol. Soedin. A, 33, 1228
Vysokomol. Soedin. B, 21, 818
Vysokomol. Soedin. B, 24, 14
Vysokomol. Soedin. B, 24, 387
Vysokomol. Soedin. B, 26, 911


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang