Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Balanda, A.O.

Co-authors

Dmytruk, I.M.;   Gumenyuk, Ya.O.;   Gusak, V.V.;   Kovalska, V.B.;   Kryvorotenko, D.V.;   Kudrya, V.Yu.;   Losytskyy, M.Yu.;   Prokopets, V.M.;   Tokar, V.P.;   Yarmoluk, S.M.;   Yashchuk, V.M.

Publication Titles

2007: Two-Photon Excited Luminescent Styryl Dyes as Probes for the DNA Detection and Imaging. Photostability and Phototoxic Influence on DNA


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang