Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Baklagina, Yu.G.

Alternative Writings

Baklagina, Y..G.

Similar Names

Baglagina, Yu.G.

Co-authors

Artem'eva, V.N.;   Artemjeva, V.N.;   Astnovskaya, D.N.;   Batrakova, T.V.;   Boyarchuk, Yu.M.;   Budovskaya, L.D.;   Chistyakov, I.G.;   Chumakova, S.P.;   Chupans, P.I.;   Denisov, V.M.;   Gudkov, V.A.;   Gusinskaya, V.A.;   Ivanova, V.N.;   Kalbin, A.G.;   Koton, M.M.;   Kudriavtsev, V.V.;   Kudryavtsev, V.V.;   Kukarkina, N.V.;   Kuznetsov, N.P.;   Lavrentjev, V.K.;   Lukasheva, N.V.;   Lukasov, S.V.;   Lyubimova, G.V.;   Maricheva, T.A.;   Mikhailov, G.M.;   Mikhailova, N.V.;   Milevskaya, I.S.;   Nasledov, D.M.;   Nesterova, N.S.;   Nosova, G.I.;   Oskar, L.N.;   Panov, Yu.N.;   Romashkova, K.A.;   Savenkov, A.D.;   Sidorovich, A.V.;   Sklizkova, V.P.;   Solovskaya, N.A.;   Stadnik, V.P.;   Strunnikov, A.Yu.;   Yudin, V.E.;   Zhukova, T.I.

Publication Titles

1981: Mesomorphic state of polyamic acids
1983: Study of the mesomorphic structure of some aromatic polyimides
1987: Model of the polyimide mesomorphic structure
1988: Formation of supermolecular structure in polyamide-polyimide systems
1989: Calculation of molecular packing and mesomorphic structure model of polyimide PM
1990: Structure of comblike poly(fluoroalkyl acrylates) and poly(fluoroalkyl methacrylates)
1992: Interrelationships of the formation of crosslinked and mesomorphic structures in polyimide chalcones upon heating
1992: Study of thermal transitions and changes of supermolecular structure in copoly(ester amide)
1993: A model of supermolecular structure for aromatic polyimide copolymers and blends with chains of various rigidities
1993: Ordered-stacking capacity of oligoimide molecules of imide polymerization oligomers

Sources

Adv. Polyimide Sci. Technol., Proc. Int. Conf. Polyimides, 4th, 405
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 293, 1397
Kristallografiya, 28, 752
Polym. Mater. Sci. Eng., 66, 129
Vysokomol. Soedin. A, 23, 1010
Vysokomol. Soedin. A, 30, 1316
Vysokomol. Soedin. A, 31, 426
Vysokomol. Soedin. A, 32, 561
Vysokomol. Soedin. A, 34 (11) 112
Zh. Prikl. Khim., 66, 1826


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang