Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bakhmutov, Vladimir I.

Alternative Writings

Bakhmutov, V.I.

Co-authors

Dubovik, Irina I.;   Galakhov, Michail V.;   Papkov, Vladimir S.;   Provotorova, Natalia P.;   Tsvankin, Daniil Ja.;   Tur, Dzidra R.;   Vinogradova, Svetlana V.;   Zhukov, Valery P.

Publication Titles

1991: The influence of the length of alkoxy side groups on the phase state of polydialkoxyphosphazenes


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang