Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bakeeva, R.F.

Co-authors

Bel'skii, V.E.;   Belskii, V.E.;   Dmitrieva, G.V.;   Eme, G.;   Gorbunova, T.S.;   Islamov, A.Ch.;   Islamov, A.H.;   Islamov, F.Ch.;   Ivanov, B.E.;   Kosacheva, E.M.;   Kosachyova, E.M.;   Kovalev, Yu.;   Kudrijavtseva, L.A.;   Kudryavtsev, D.B.;   Kudryavtseva, L.A.;   Kuklin, A.I.;   Kuklin, A.S.;   Mukhamadeyeva, R.M.;   Mukhamadeyva, R.M.;   Plyamovaty, A.Kh.;   Plyamovaty, I.Kh.;   Raevska, A.;   Rajewksa, A.;   Rayevska, A.;   Razina, I.S.;   Shagidullin, R.R.;   Shmakova, O.P.;   Sonin, V.F.;   Sopin, V.F.;   Tartykova, L.Yu.;   Usol'tseva, Nadejda;   Zakirova, G.A.

Publication Titles

1990: Effect of liquid-crystalline medium on the decomposition of p-nitrophenyl dimethyl thiophosphate
1992: Dealkylation of p-nitrophenyl dimethyl thiophosphate in micellar and liquid - crystalline media of the n-decylammonium chloride-n-decylamine-water system
1992: Liquid crystalline and micellar effects on dealkylation of p-nitrophenyl dimethyl thiophosphate
1994: Solubilization of p-nitrophenyl dimethylthiophosphate by the lamellar mesophase of the system decylammonium chloride/decylamine/water
1995: Solubilization of p-nitrophenyl dimethyl thiophosphate by lamellar mesophase of system n-decylammonium chloride- n-decylamine - water
1998: Kinetics of alkaline hydrolysis of esters of phosphorus acids in micellar and hexagonal phases in the cetyldimethylethylammonium bromide-NaOH-water system
1998: Nucleophilic substitution reactions of phosphorus acid esters in lyotropic liquid crystals from cetyltrimethylammonium bromide
1999: Micellar and liquid-crystalline structures in nucleophilic substitution reactions of esters of tetracoordinated phosphorus acids
2001: Substrate specificity of phosphates hydrolysis in hexagonal mesophase of cetyldimethylethylammonium bromid / NaOH / H2O system
2002: Combined action of nucleophiles on the micellar-catalyzed reaction of phosphoryl transfer
2002: Lyotropic Liquid-Cristals and Micelles Media for the Decomposition of O-P-Nitrophenyl-O,O-Dimethyltiophosphate
2002: The catalytic activity of polymer-colloid complexes in nuclearphilic substitution reactions
2003: The influence of the self-association of phenols on reactivity in nuclearphilic substitution reactions
2004: Influence of cetyltrimethylammonium bromide - oxiethylates polyethylenimine - water micellar system on O-p-nitrophenyl-O,O-diphenylphosphosphate and O-p-nitrophenyl-O,O-dimetyltiophosphate hydrolysis
2008: Polymer-colloidal complexes in polyethylenimine alkylpolyethoxyphenol water system

Sources

19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P740
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1990, 1165
Izv. Akad. Nauk, Ser. Fiz., 59 (3) 90
Izv. Akad. Nauk, Ser. Fiz., 62 (8) 1652
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1992, 1042
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 110
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 46
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 53
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (2) 54
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (2) 73
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), 2001, 31
Mol. Materials, 1, 267
Mol. Materials, 3, 279
Ross. Khim. Zh., 43, 47
Russ. Chem. Bull., 47, 1454


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang